Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 23-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:14:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

De vergadering start al om 14.00 uur. Tussen agendapunt 15 en 16 is er een schorsing. De verwachting is dat de vergadering rond 19.00 uur wordt hervat met agendapunt 16: Perspectiefnota+.

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-050)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-051)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a.       Notulen 16 mei 2011

b.       Notulen 31 mei 2011

 

5 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-052)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).  

 

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

6 Vaststellen collegeprogramma “Samen aan de slag” (2011-061)

De fracties van het CDA, Samen Beter Nieuwkoop, VVD en SGP Christenunie bieden het coalitieprogramma “Samen aan de slag 2011-2014” ter vaststelling aan de raad aan.

 

7 Raadsvoorstel Programmarekening 2010 en resultaatbestemming (2011-053)

B&W stelt de raad voor om de programmarekening 2010 vast te stellen, enkele bedragen toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar, enkele kredieten af te sluiten en € 2.864.000 te ontrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar, inzake het negatieve resultaat.

 

8 Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties per 1-1-2011 (2011-054)

B&W stelt de raad onder andere voor de risicoanalyses vast te stellen, de herziene grondexploitaties van de sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen, de voorziening negatieve complexen te verhogen met € 2.854.950 en de grondexploitatie De Wip/Ter Aar Vernieuwd Verbonden af te sluiten met een negatief resultaat van -/- € 806.940.

 

9 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige visie sleutelprojecten (2011-055)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de gebiedsvisie per locatie voor de sleutelprojecten woningbouw en in te stemmen met kostenneutrale ontwikkeling van de “GEM-locaties” ten behoeve van het goedkope woningbouwprogramma.

 

10 Raadsvoorstel Eerste tussentijdse rapportage 2011 (2011-056)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze rapportage en de mutaties in de reserves. Het structurele nadeel van de gemelde afwijkingen te betrekken bij de afweging en besluitvorming rondom de begroting 2012-2015 en een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van bouwgrond in de Voorwegzone van € 300.000.

 

11 Raadsvoorstel Belastingplan Nieuwkoop 2011 (2011-057)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het belastingplan, het belastingpakket uit te breiden met “niet-ingezetene belasting”, € 50.000 beschikbaar te stellen voor een inventarisatie en onderzoek uit te laten voeren naar het draagvlak voor een ondernemersfonds.

 

12 Raadsvoorstellen Begrotingen gemeenschappelijke regelingen (2011-058)

a. Begroting 2012 Holland Rijnland;

b. Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden

c. Concept begroting 2012 Milieudienst West-Holland

d. Programmabegroting en Meerjarenplanning SWA

e. Ontwerpbegroting Groene Hart Streekarchief

13 Benoemen fractieassistent D66 (2011-060)

De fractie van D66 draagt Patricia van der Vlugt voor om door de raad als fractieassistent benoemd te worden.

 

14 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Raadsvoorstel Perspectiefnota+ inclusief nota van zienswijze (2011-059)

B&W stelt de raad voor deze beide nota’s vast te stellen. Het doel van de perspectiefnota is de beleidskaders en uitgangspunten vastleggen voor de programmabegroting 2012-2015.

 

17 Sluiting

Top