Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 31-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd
NB. afwijkende vergaderavond !

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 31 mei 2011

NB. dit is een dinsdag. Klik hier op naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-031)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-032)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 31 maart 2011

 

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2011-033)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-034)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).  

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Aanpassen raadszaal (2011-035)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanschaf van een draadloos audio systeem, twee nieuwe ringleidingen en een smartboard. Hiervoor vragen zij een krediet van € 70.000,-- beschikbaar te stellen.

 

8 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West Holland (2011-036)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de toetreding van de provincie Zuid-Holland tot de Regeling Milieudienst West-Holland en daartoe de 5e en 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland vast te stellen.

 

9 Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan onderwijs (2011-037)

B&W stelt de raad onder andere voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vast te stellen.

 

10 Raadsvoorstel 1e wijziging van Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid (2011-038)

B&W stelt de raad voor om de 1e wijziging van deze verordening vast te stellen. Dit om een goede vorm van inspraak te regelen voor SW geïndiceerde werknemers van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn.

 

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer (2011-039)

B&W stelt de raad voor de verordening leerlingenvervoer gemeente Nieuwkoop 2011 vast te stellen met daarin:

• het afstandscriterium van 6 km;

• de leeftijdsgrens voor aangepast vervoer van 10 jaar en een strengere handhaving van deze grens;

• een grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en gebruikers;

• de afspraken voor het reformatorische onderwijs handhaven met uitzondering van het maximale aantal eigen bijdrages en het laten vervallen van de kosten voor begeleiding als alle kinderen binnen het gezin de leeftijd van 10 jaar zijn gepasseerd;

 

12 Raadsvoorstel Visiedocument Herpositionering taken ISDR (2011-040)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de inhoud en conclusies van het Visiedocument Herpositionering taken ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek) en een budget van € 93.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten.

 

13 Raadsvoorstel Beleidsvisie externe veiligheid (2011-041)

B&W stelt de raad voor de beleidsvisie “Externe Veiligheid” vast te stellen. Deze beleidsvisie gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

14 Raadsvoorstel 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening (2011-042)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de 4e wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009”, waardoor de gemeente een instrument krijgt met een juridische basis om overlast door softdrugs terug te dringen.

 

Hamerstukken

15 Raadsvoorstel 5e wijziging Algemene plaatselijke verordening (2011-043)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de 5e wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009”, waardoor beleid ten aanzien van de exploitatie van grow-, smart- en headshops vergunningplichtig wordt opgesteld.

 

Discussiestukken

16 Concept- bestuursakkoord VNG (2011-044)

De agendacommissie heeft besloten, na een unaniem aangenomen motie op 16 mei 2011, dit onderwerp rechtstreeks op de agenda van deze besluitvormende raadsvergadering te plaatsen.

Bestuursakkoord VNG

 

17 Raadsvoorstel Zienswijze regionaal risicoprofiel (2011-045)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het concept-regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands-Midden. Het bestuur van de veiligheidsregio om de prioriteit in het beleidsplan te richten op bepaalde risico’s en te verzoeken zich met name te focussen op de risico’s gevaarlijke stoffen transport en luchtvaartongevallen.

 

18 Raadsvoorstel benoeming commissie fractievergoeding 2010 (2011-046)

Vanuit de gemeenteraad zijn raadsleden voorgedragen voor de “commissie belast met de controle van de besteding van de bijdragen van de fractieondersteuning” kortweg “commissie fractievergoeding 2010” genoemd.

De raadsleden en fractieassistent zijn: Jan van den Bos, Jan Tersteeg en Elly de Jeu.

 

19 Raadsvoorstel Wijziging verordening commissie deskundigen sleutelprojecten (onder voorbehoud) (2011-047)

Naar aanleiding van ingekomen stuk 260 (G11.0417) stelt de griffier de raad voor de verordening commissie van deskundigen sleutelprojecten versie 23 mei 2011 vast te stellen. Dit agendapunt is onder voorbehoud omdat bij het opstellen van deze agenda de reactietermijn op de brief nog niet was verstreken.

 

Overige agendapunten

20 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Met de bovenste link (zip bestand) kunt u alle losse raadsstukken in één keer downloaden. Met de onderste link (pdf bestand) kunt u alle raadsstukken in één bestand downloaden.

 

Top