Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 31-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 31 maart 2011

1 Opening

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

2 Vaststellen agenda (2011-018)

Bijgevoegde documenten

3 Benoeming en beƫdiging raadslid VVD ter vervanging van Frits Paymans (2011-019)

a. Controle geloofsbrieven de heer Paul Platen

b. Beëdiging als raadslid de heer Paul Platen

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

5 Vaststellen verslagen (2011-020)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 24 februari 2011

b. Notulen 3 maart 2011

6 Ingekomen stukken (2011-021)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

7 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-022)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit). In de raadsvergadering van 3 maart 2011 is over de vertrouwelijkheid van twee brieven van B&W nrs. 69 en 31 over plankosten gesproken. De Auditcommissie adviseert deze vertrouwelijkheid op te heffen.

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

8 Raadsvoorstel Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga (2011-023)

B&W stelt de raad voor wethouder Trudy Veninga ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap. Deze ontheffing te verlenen voor de periode van één jaar ingaande 28 april 2011.

9 Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures (2011-014)

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan af te wijzen te mandateren aan het college en het houden van hoorzittingen ambtelijk te organiseren. Dit raadsvoorstel is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 3 maart; toen staakten de stemmen. Nu wordt opnieuw gestemd.

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Kadernota Integrale Veiligheid (2011-024)

B&W stelt de raad voor de Kadernotitie Integrale Veiligheid vast te stellen. De nota geeft aan welke veiligheidsproblemen er in Nieuwkoop spelen en schetst de wijze van aanpak van deze problemen. Bij de behandeling van deze nota in de meningsvormende raad van 17 maart heeft de burgemeester enkele wijzigingen toegezegd. De aangepaste versie van de nota is bijgevoegd.

11 Raadsvoorstel Raadswerkgroep SWA (2011-025)

De ISDR-commissie stelt de raad voor om te participeren in de raadswerkgroep SWA en daarvoor twee afgevaardigden te benoemen.

12 Raadsvoorstel benoemen nieuw AB-lid Holland Rijnland (2011-026)

Door het vertrek van Frits Paymans uit de gemeenteraad moet er opvolging geregeld worden voor zijn functie als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

13 Raadsvoorstel benoeming leden commissie van deskundigen sleutelprojecten (2011-028)

Bij de vaststelling van de structuurvisie heeft de raad gevraagd om een commissie van deskundigen sleutelprojecten in het leven te roepen om grip de risico’s te kunnen houden. Volgens artikel art. 3.5 van de verordening van deze commissie benoemt de raad de drie leden.

14 Motie Progressief Nieuwkoop over Rijksbezuinigingen (2011-027)

Deze motie is op 3 maart 2011 tijdens de besluitvormende raadsvergadering ingediend. Afgesproken is toen deze op de agenda van 31 maart 2011 te plaatsen.

15 Verzoek om Interpellatiedebat Nieuw Amstel Oost

De fractie Midden Partij Nieuwkoop heeft een verzoek gedaan om een interpellatiedebat over dit onderwerp.

Overige agendapunten

16 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

17 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

18 Sluiting

Met de bovenste link (zip bestand) kunt u alle losse raadsstukken in één keer downloaden. Met de onderste link (pdf bestand) kunt u alle raadsstukken in één bestand downloaden.

 

Top