Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 03-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 3 maart 2011

1 Opening

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

2 Vaststellen agenda (2011-003)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-004)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 16 december 2010

b. Notulen 20 december 2010 (vervolg van 16 december)

5 Ingekomen stukken (2011-005)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-006)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Afwijken van nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen (2011-007)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de uitgangspunten voor de bebouwingsregeling voor woonbebouwing. Voor plannen, die voldoen aan de uitgangspunten, op voorhand een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

8 Raadsvoorstel Grenscorrectie (2011-008)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met een grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.De financiële gevolgen zijn door B&W in beeld gebracht; deze staan onderaan het raadsvoorstel bij “advies MR II 10 februari 2011”

9 Raadsvoorstel Reglement van orde en afsprakenlijst (2011-009)

Het presidium stelt de raad voor het reglement van orde 2009, versie 14 februari 2011, vast te stellen en de “afsprakenlijst” met gedrags-, procesafspraken en tips vast te stellen.Wijzigingen ten opzichte van versie besproken in de MR II van 10 februari 2011 zijn in de kantlijn aangegeven.

10 Raadsvoorstel Normenkader 2010-2013 (2011-010)

B&W stelt de raad voor dit normenkader vast te stellen. Dit normenkader is van belang voor het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid van de jaarrekening. B&W heeft een extra aanpassing gedaan; deze is hier geplaatst.

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Vaststellen Woonvisie (2011-011)

B&W stelt de raad voor de Woonvisie vast te stellen en in te stemmen met de nadere toelichting, kengetallen en de begrippenlijst en deze als appendix toe te voegen aan de Woonvisie. Daarnaast nog expliciet een besluit te nemen over een aantal thema’sDe Woonvisie zat als losse bijlage bij de vergaderset van de meningsvormende raad van 10 februari.

12 Raadsvoorstel Projectbesluit perceel Hollandse Kade naast nr. 6 te Woerdense Verlaat (2011-012)

Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan heeft B&W besloten een procedure voor een projectbesluit te doorlopen. B&W vraagt de raad nu voor dit perceel het projectbesluit vast te stellen.B&W heeft in de meningsvormende raad toegezegd de verschillen met een eerdere zaak op papier te zetten. Zodra dit document beschikbaar is wordt deze op de website geplaatst.

13 Raadsvoorstel Categorieën waarvoor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (2011-013)

B&W stelt de raad voor de lijst vast te stellen waarin zijn opgenomen de categorieën waarvan de raad verklaart dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

14 Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures (2011-014)

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan af te wijzen te mandateren aan het college en het houden van hoorzittingen ambtelijk te organiseren.

15 Raadsvoorstel Plaatsing geluidmeetpunten vliegtuiggeluid (2011-015)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het plaatsen van één basismeetpunt bestaande uit drie meetposten, aan het college over te laten waar deze worden opgesteld en de kosten € 15.000 te dekken uit de post onvoorzien 2011.

16 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2010 (2011-016)

B&W stelt de raad voor om met deze budgetoverheveling een aantal zaken, die in 2010 niet tot uitvoering zijn gekomen, in 2011 alsnog te kunnen realiseren. Zonder dat dit in strijd is met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en dit ten laste gaat van de geplande budgetten in 2011.Er is een gewijzigde begrotingswijziging bijgevoegd.

17 Raadsvoorstel Verordening commissie van deskundigen sleutelprojecten (2011-017)

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen, het budget voor 2011 van € 24.000 te dekken uit de post onvoorzien en het budget voor 2012 en verder op te nemen in de Perspectiefnota.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Met de bovenste link (zip bestand) kunt u alle losse raadsstukken in één keer downloaden. Met de onderste link (pdf bestand) kunt u alle raadsstukken in één bestand downloaden.

Bijgevoegde documenten

Top