Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 24-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F.Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 24 februari 2011

1 Opening

Klik hier om de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

2 Vaststellen agenda (2011-001)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Raadsvoorstel Concept Perspectiefnota+ 2012-2015 (2011-002)

B&W stelt de raad voor om als voorgenomen besluit in te stemmen met de concept Perspectiefnota+ 2012-2015 inclusief de genoemde financiële en operationele uitgangspunten voor de Programmabegroting 2012-2015 en voorgestelde bezuinigingen. De concept Perspectiefnota+ 2012-2015 vrij te geven voor inspraak.

 

De behandeling van dit agendapunt gaat per programma (zie 4a t/m 4j).

 

Op 23 juni 2011 komt de Perspectiefnota ter vaststelling in de raad; de Programmabegroting staat op 10 november 2011 gepland.

 

4a Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Daaronder vallen de productgroepen: volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, grondgebiedzaken, natuur en landschap, eigendommen.

4b Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme

Daaronder vallen de productgroepen: economie, toerisme en recreatie.

4c Programma 3: Ruimtelijk beheer

Daaronder vallen de productgroepen: verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, afvalverwijdering en –verwerking, riolering en waterzuivering, openbaar water, groen en recreatieve voorzieningen, lijkbezorging.

4d Programma 4: Sociale participatie

Daaronder vallen de productgroepen: zorg en ondersteuning, volksgezondheid, sociaal-cultureel werk.

4e Programma 5: Sport en ontspanning

Daaronder vallen de productgroepen: sport, zwembad.

4f Programma 6: Onderwijs en cultuur

Daaronder vallen de productgroepen: cultuur en ontwikkeling, lokale voorzieningen onderwijs, onderwijs en huisvesting.

4g Programma 7: Economische participatie

Daaronder vallen de productgroepen: inkomen, werk.

4h Programma 8: Openbare orde en Veiligheid

Daaronder vallen de productgroepen: openbare orde en veiligheid.

4i Programma 9: Klant Contact Centrum

Daaronder vallen de productgroepen: gemeentewinkel.

4j Programma 10: Bestuur

Daaronder vallen de productgroepen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur.

5 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top