Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 17-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 juni 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0073)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Raadsvoorstellen zienswijzen Verbonden Partijen (2010-0074)

a. Milieudienst West-Holland;

b. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG);

c. Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA): zienswijze nog niet beschikbaar.

4a Raadsvoorstel zienswijze Milieudienst West-Holland (MWH)

4b Raadsvoorstel zienswijze Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

4c Raadsvoorstel zienswijze Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)

Zienswijzen zijn nog niet beschikbaar.

5 Raadsvoorstel Commissie fractievergoeding 2009 (2010-0075)

Voorgesteld wordt om een Commissie fractievergoeding 2009 in te stellen en daarvoor de leden te benoemen.

6 Sluiting

Top