Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 mei 2010

20.00 uur (voorafgaand aan de meningsvormende raad. Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0054)

3 Beëdiging fractieassistent

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad.

 

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

 

5 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwkoop (2010-0055)

B&W stelt de raad voor de nota van uitgangspunten voor de actualisering van bestemmingsplan Kern Nieuwkoop vast te stellen.

6 Reacties Verbonden Partijen (2010-0056)

B&W heeft voor de onderstaande Verbonden Partijen een reactie namens de raad voorbereid op begroting, begrotingswijzigingen, wijzigingen regeling en dergelijke.

a. ISDR (is op 4 mei per mail verspreid)

b. indien beschikbaar nog reacties op andere Verbonden Partijen.

7 Sluiting

Top