Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 28-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 28-04-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 28 april 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0045)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

 

Aantekening: De heer Vincent de Graaff heeft zich aangemeld om in te spreken over UMTS-masten.

4 Vaststellen verslagen (2010-0046)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen van 1 april 2010.

 

5 Ingekomen stukken (2010-0047)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0048)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

7 Hamerstuk: Raadsvoorstel Bestemmingplan Landgoed Ursula (2010-0049 )

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota van zienswijzen, het beeldkwaliteitplan vast te stellen, het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen
Aantekening:

Klik hier om naar het ontwerpbestemmingsplan te gaan op de algemene website van de gemeente.

 

8 Vaststellen Raadsprogramma (2010-0050)

Vertegenwoordigers van politieke partijen uit de raad hebben de afgelopen periode aan deze visie voor de periode 2010-2014 gewerkt. Zij stellen de raad voor dit raadsprogramma vast te stellen.

9 Benoemen en beëdiging wethouders (2010-0051)

De benoeming van wethouders vindt plaats door de gemeenteraad. Voor het wethouderschap gelden een aantal vereisten o.a. nevenfuncties, ingezetenschap, enz.; de raad controleert dat. Voordat wethouders hun functie kunnen uitoefenen moeten zij de eed of belofte afleggen.

10 Benoemen en beëdiging raadslid (2010-0052)

Als er een raadslid wordt benoemd tot wethouder dan moet voor de opengevallen plek in de raad een nieuw raadslid benoemd worden. Die dan de eed of gelofte moet afleggen.

11 Diverse benoemingen (2010-0053)

a. Leden Klankbordgroep Rekenkamer

b. Leden Algemeen Bestuur diverse gemeenschappelijke regelingen

12 Sluiting

Top