Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 11 februari 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0003)

Agendapunten 7 t/m 16 zijn hamerstukken en agendapunten 17 t/m 29 discussiestukken.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslag (2010-0004)

Notulen van de besluitvormende raadsvergaderingen van 17 december 2009 en 14 januari 2010.

5 Ingekomen stukken (2010-0005)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0006)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Ontwikkeling glastuinbouw locatie Nieuw Amstel Oost

B&W stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost. Dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

8 Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage sleutelprojecten (2010-0008)

B&W stelt de raad voor om een bijdrage van € 1,25 miljoen te storten in de reserve Sleutelprojecten en deze bijdrage te onttrekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

9 Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties sleutelprojecten (2010-0009)

B&W stelt de raad voor een aantal grondexploitatiebegrotingen vast te stellen en een aantal gronden en hun boekwaarde over te hevelen.

Een aantal stukken is vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien bij de griffie.

10 Raadsvoorstel Uitgangspunten Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2010 (2010-0010)

B&W stelt de raad voor de uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010 die dan halverwege 2010 wordt vastgesteld.

11 Raadsvoorstel Overbrengen restantkredieten naar 2010 (2010-0011)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het overzicht per 31 december 2009 en het overbrengen van de restantkredieten naar 2010.

12 Raadsvoorstel Toeristisch beleidsplan Nieuwkoop 2010 - 2020 Nieuwkoop: Onvergetelijk Water-Rijk van het Groene Hart

B&W stelt de raad voor om dit beleidsplan inclusief de beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen.

13 Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijk brandweer (2010-0013)

B&W stelt de raad o.a. voor om in te stemmen met de regionalisering, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe Brandweer Hollands Midden. 

14 Raadsvoorstel Beleidsdoelen Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar (2010-0014)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de beleidsvisie “Proactieve publieke zorg voor de jeugd”. In te stemmen met de beleidsdoelen en kaders uit deze visie voor zover ze de JGZ 0 – 4 jaar betreffen. De bestuurscommissie van de RDOG te mandateren.

15 Raadsvoorstel Extra gelden Jeugdgezondheidszorg (2010-0015)

B&W stelt de raad voor een bedrag van € 23.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van drie maatwerkproducten van de Jeugdzorg, inclusief Triple P. Het bedrag te dekken uit de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning.

De begrotingswijziging was niet beschikbaar bij de verzending van de stukken. Nu is die er wel en hieronder opgenomen.

16 Raadsvoorstel Verordening Anti-discriminatievoorzieningen (2010-0016)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. Vanaf 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een verordening anti-discriminatie te hebben. 

17 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden-Woerdense Verlaat (partiële herziening Vlietpark) (2010-0017)

B&W stelt de raad voor de zienswijzen niet ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren (overeenkomstig de Nota van Zienswijzen) en het bestemmingsplan vast te stellen.

In de meningsvormende raad van 28 januari 2010 heeft B&W een brief toegezegd over het parkeren. Zodra deze binnen is wordt die hieronder opgenomen. 

18 Raadsvoorstel Arbeidsmigranten (2010-0018)

B&W stelt de raad voor (tijdelijke) huisvesting van (arbeids) migranten toe te staan en dat er door B&W nadrukkelijk gewerkt wordt aan een definitieve oplossing.

19 Raadsvoorstel Kaderstelling verbetering voetbalaccommodaties (2010-0019)

B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met de voorgestelde uitwerking van de verbetering van de voetbalaccommodaties, het opstellen van een beheerplan en het beheer onder te brengen in een stichting in samenwerking met Stichting Sportspectrum uit Alphen aan den Rijn. Voor de uitwerking van deze punten een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen.

Bijlage B is vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien bij de griffie. In de meningsvormende raad van 28 januari heeft B&W een brief toegezegd en er moest nog een begrotingswijziging aangeleverd worden.  Beide waren niet beschikbaar bij de verzending van de stukken. De begrotigswijziging is er nu wel en hieronder opgenomen.

20 Raadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2010-0020)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de inspraaknota van reacties en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In de meningsvormende raad van 28 januari heeft B&W een erratum toegezegd; deze is hieronder opgenomen.

21 Raadsvoorstel Financiële besluiten ter realisatie Sleutelprojecten Structuurvisie Nieuwkoop 2040

B&W stelt de raad om een grondexploitatie Noordse buurt te openen en voor iedere kostendragende woningbouwlocatie afzonderlijk. Over deze grondexploitaties een (afwijkend) rentepercentage van 4% te berekenen. Een nieuwe reserve Sleutelprojecten in de te stellen en deze te voeden uit bijdragen van derden, de positieve opbrengsten uit de grondexploitaties en de bijdragen uit eigen middelen.

22 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2009 (2010-0022)

B&W stelt de raad voor € 463.000 van het budget 2009 over te hevelen naar 2010 om een aantal geplande activiteiten die niet tot uitvoering zijn gekomen alsnog in 2010 te kunnen uitvoeren.

23 Raadsvoorstel Vaststellen Lokale Educatieve Agenda 2010 - 2014 (2010-0023)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsprioriteiten. De beleidsprioriteiten het kader laten vormen voor de uitvoeringsafspraken tussen het onderwijsveld en de gemeente en uit te gaan van het bestaande budget.

In de meningsvormende raad van 28 januari heeft B&W een brief toegezegd; deze is hieronder opgenomen.

24 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2009 (2010-0024)

B&W stelt de raad voor de Apv op enkele onderdelen te wijzigen zoals bijvoorbeeld bij gevaarlijke honden, verblijfsontzegging, samenscholing en ongeregeldheden, invoering Lex Silencio Positivo en het opnieuw invoeren van de vergunningplicht voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

In de meningsvormende raad van 28 januari heeft het college en memo toegezegd. Zodra deze binnen is wordt die hieronder opgenomen.

25 Raadsvoorstel Speelruimtebeheerplan 2010 - 2020 (2010-0025)

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen en de daarbij voorgestelde financiële dekkingen zoals een (extra) storting in de voorziening, afschrijving in één keer en hogere exploitatielasten.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 28 januari is er een aanvullende brief door B&W gestuurd. Deze is hieronder opgenomen.

26 Raadsvoorstel Trouwen in Nieuwkoop (2010-0026)

B&W stelt de raad verschillende dingen voor zoals het aanwijzen van een vast trouwlocatie, delegatie van het aanwijzen van trouwlocaties en het meer kostendekkend maken van de tarieven voor huwelijken. De daarbij behorende wijziging van de Legesverordening vast te stellen.

27 Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Wmo (2010-0027)

De Rekenkamer Nieuwkoop heeft een rapport uitgebracht aan de raad over het onderzoek naar de integraliteit in het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dit rapport is niet eerder in een meningsvormende raad besproken. 

28 Rapport Rekenkamer Organisatiestructuur (2010-0028)

De Rekenkamer Nieuwkoop heeft een brief gestuurd aan de raad over de organisatiestructuur.

Deze quickscan is niet eerder in een meningsvormende raad besproken. Er is geen raadsvoorstel maar wel een raadsbesluit om de brief voor kennisgeving aan te nemen.

29 Convenant lokale omroep

Naar aanleidng van de brief van B&W aan de raad van 8 oktober 2009.

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

30 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

31 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

32 Sluiting

 Hieronder vindt u de moties en amendementen, getekende stukken volgen later.

Bijgevoegde documenten

Top