Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 16-12-2010

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 16 december 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0123)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2010-0124)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 11 november 2010

b. Besluitenlijst Extra besluitvormende raadsvergadering 2 december 2010

5 Ingekomen stukken (2010-0125)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0126)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Realisatie Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost (2010-0127)

De rekenkamerdirecteur doet, op basis van dit rekenkameronderzoek naar het ontstaan van de tekorten bij de besluitvorming rond de bouw van de school, enkele aanbevelingen aan de raad om in de toekomst soortgelijke situatie te voorkomen.Het rekenkamerrapport zit in de vergaderset van de MR van 2 december

8 Raadsvoorstel Kleinschalige Zorg Noorden (2010-0128)

B&W stelt de raad voor een budget van € 23.500 te verlenen en een budget van € 1.500 beschikbaar te stellen voor onderzoek- en voorbereidingskosten.

9 Raadsvoorstel Telecommunicatieverordening 2010 (2010-0129)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. De verordening is aangepast naar aanleiding van de discussie in de MR van 2 december.

10 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland (2010-0130)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde wijziging. Daarbij het voorbehoud te maken op de in de gemeenschappelijke regeling neergelegde bevoegdheids- en taakverdeling en werkwijze voor de toekomst i.v.m. de verder doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum.

11 Raadsvoorstel Regionale subsidies GGZ voorzieningen (2010-0131)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies (Geestelijke GezondheidsZorg) en de gemeenschappelijke financiering van de voorziening Vriendendienst.

12 Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning & Controlcyclus 2011 (2010-0132)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de bestuurlijke P&C-cyclus 2011 en de 2e tussentijdse rapportage 2011 de stand van zaken te laten bevatten van de eerste zeven maanden in plaats van de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.

13 Raadsvoorstel Controleprotocol 2010-2013 (2010-0133)

B&W stelt de raad voor het Controleprotocol 2010-2013 vast te stellen en daarmee de accountant richtlijnen voor de uitvoering van zijn controles te geven.

14 Raadsvoorstel Septembercirculaire 2010 (2010-0134)

B&W stelt de raad voor om twee begrotingswijzigingen vast te stellen. De algemene uitkering wordt daarmee op een juist niveau gebudgetteerd in de (meerjaren)begroting.

15 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Westkanaalweg 99-100 (oude locatie Digros) (2010-0135)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota zienswijzen en de beantwoording, het bestemmingsplan vast te stellen maar geen exploitatieplan vast te stellen.De nota van zienswijzen zit in de vergaderset van de MR van 2 december. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in de fractiekamer. Dit agendapunt staat ondervoorbehoud op de agenda; mocht de samenwerkingsovereenkomst niet voor deze vergadering getekend zijn dan vervalt dit agendapunt.

16 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland (2010-0136)

B&W stelt de raad voor de nota van uitgangspunten voor de actualisering van bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland vast te stellen. De nota van uitgangspunten zit in de vergaderset van de MR van 2 december. De antwoorden op de tijdens de MR gestelde vragen zijn bijgevoegd.

17 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2011 (2010-0137)

B&W stelt de raad voor de volgende belastingverordening (en bijbehorende tarieven tabellen) voor 2011 vast te stellen: onroerend zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden, parkeerbelasting en begraafplaatsrechten. De belastingverordeningen zitten in de vergaderset van de MR van 2 december. Naar aanleiding van de discussie in de MR van 2 december is een groot aantal verordeningen aangepast; u treft als losse bijlage een erratum en conversietabel aan.

18 Raadsvoorstel Herziening Grondexploitaties (2010-0138)

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitaties vast te stellen dit naar aanleiding van het vastgestelde Collegeprogramma 2010-2014. De grondexploitaties Vrouwenakker West en Langeraar Noordoost af te sluiten en met betrekking tot Buytewech Oost een bedrag van € 299.234 te storten in de Voorziening negatieve complexen.De grondexploitaties liggen, alleen voor raadsleden, ter inzage bij de griffie.

19 Raadsvoorstel Nieuwe Programma-indeling (2010-0139)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde indeling en dit te verwerken in de planning en control documenten vanaf begrotingsjaar 2012, voor het eerst in de Perspectiefnota 2012.Tijdens de MR van 2 december heeft Progressief Nieuwkoop een tegenvoorstel gedaan en het college heeft een reactie gegeven per brief; beide stukken treft u als bijlage aan. De Programma-indeling is op enkele punten aangepast.

20 Benoeming voorzitter oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden (2010-0140)

Op 11 maart 2010 is een aantal raadsleden en fractieassistenten benoemd als voorzitters van zowel oriënterende bijeenkomsten als voor meningsvormende raden. Samen Beter Nieuwkoop stelt voor Janine Wahl te benoemen ter vervanging van Guus Elkhuizen.Dit onderwerp is niet aan de orde geweest in een meningsvormende raad; daarom is het opgenomen als een discussiestuk.

Overige agendapunten

21 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

22 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

23 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top