Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd
Dit item is verlopen op 11-11-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 11 november 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0111)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2010-0112)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:a. Notulen 21 oktober 2010

5 Ingekomen stukken (2010-0113)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0114)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2011 (2010-0115)

Op deze ontwerpbegroting kan door de raad een zienswijze ingediend worden. B&W stelt voor in te stemmen met de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting onder voorbehoud dat in 2011 uitsluitsel komt over de toekomstige huisvesting en houdt daarbij vast aan in de begroting van Nieuwkoop opgenomen bedragen.

8 Raadsvoorstel Opheffen en liquideren Rijnstreekberaad (2010-0116)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het opheffen en liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Rijnstreekberaad en het positief saldo na liquidatie ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Tweede Tussentijdse rapportage 2010 (2010-0117)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze rapportage en het begrote resultaat van € 160.000 toe te voegen aan Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Daarnaast te besluiten over wijzigingen in kredieten, de voorgestelde begrotingswijziging, het instellen van een voorziening wachtgelden voormalige wethouders, mutaties in reserves, winstneming op de grondexploitatie Achterweg en Elleboogvaart en een extra bedrag van € 1.320.000 te storten in de reserve School Buytewech-Oost.

10 Raadsvoorstel Programmabegroting 2011 (2010-0118)

B&W stelt de raad voor de begroting van baten en lasten 2011 vast te stellen, in te stemmen met het investeringsplan 2011-2014, kennis te nemen van het meerjarenbeleid 2012-2014 en de programmabegroting 2011-2014 vast te stellen.

Overige agendapunten

11 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

12 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

13 Sluiting

Top