Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 23-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 23-09-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 23 september 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0085)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2010-0086)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 1 juli 2010

5 Ingekomen stukken (2010-0087)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0088)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel (Woon)chalets Poldermolen naast nr. 3 te Nieuwveen (2010-0089)

B&W stelt de raad voor het bezwaar tegen het besluit tot weigering van het projectbesluit gedeeltelijke gegrond te verklaren. Het besluit tot weigering van het projectbesluit met gewijzigde motivering in stand te laten.

8 Raadsvoorstel Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 (2010-0090)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de vijf voorgestelde beleidsuitgangspunten die het kader vormen voor het mantelzorgbeleid in de gemeente.

9 Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening, Subsidieverordening monumentenzorg en Verordening monumentencommissie (2010-0091)

B&W stelt de raad voor deze verordeningen vast te stellen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

10 Raadsvoorstel Vaststellen Bouwverordening 2010 (2010-0092)

B&W stelt de raad voor deze nieuwe bouwverordening vast te stellen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een van de andere aanpassingen betreft de gebruiksvergunning voor het aantal van 5 personen.

11 Raadsvoorstel 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) (2010-0093)

B&W stelt de raad voor de 2e wijziging van de Apv van 27 mei 2010 in te trekken en de 3e wijziging vast te stellen. Het betreft wijzigingen in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het vervallen welstandstoetsing reclame- en uitritvergunning en de mogelijk voor het plaatsen van een Mosquito.

12 Raadsvoorstel 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (2010-0094)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze juridisch noodzakelijke wijziging. Hoewel de gemeente Nieuwkoop in ieder geval tot 1 januari 2013 niet zal participeren in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland is toch instemming van Nieuwkoop met deze wijziging van de gemeenteschappelijke regeling vereist.

13 Raadsvoorstel Aanwijzing accountantsbureau (2010-0095)

De beoordelingscommissie selectie accountant stelt de raad voor Ernst&Young aan te wijzen als accountant voor de jaarrekeningen 2010, 2011, 2012 en 2013.

14 Benoeming fractieassistenten (2010-0096)

De fractie Samen Beter Nieuwkoop stelt voor twee nieuwe fractieassistenten te benoemen.

Discussiestukken

15 Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 te Zevenhoven (2010-0097)

B&W stelt de raad voor het verzoek voor het nemen van een projectbesluit voor het gedeeltelijk vernieuwen van een hooibergschuur te weigeren.

16 Raadsvoorstel Beleidsnotitie bestuurlijke boete of -strafbeschikking (2010-0098)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking per 1 oktober 2010. Voor de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren samen te werken met Alphen aan den Rijn, voor 300 uur (op jaarbasis).

17 Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009 (2010-0082)

De commissie fractievergoeding 2009 adviseert de raad over de uitgaven van 2009 en de hoogte van de reserves. Dit is een aanvulling op het raadsvoorstel over dit onderwerp dat besproken is in de raad van 1 juli 2010.

18 Raadsvoorstel Contourwijziging Sportzone Langeraar (2010-0099)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het verzoek tot contouraanpassing ten behoeve van de sportzone Langeraar

19 Raadsvoorstel Collegeprogramma 2011-2014 (2010-0100)

B&W stelt de raad voor het collegeprogramma vast te stellen en akkoord te gaan met de herprioritering van de projecten zoals weergegeven in het collegeprogramma.

Overige agendapunten

20 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Top