Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-07-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd
Dit item is verlopen op 01-07-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 juli 2010

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0076)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2010-0077)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen 27 mei 2010

b. Notulen 10 juni 2010, Algemene Beschouwingen

c. Besluitenlijst 17 juni 2010, Extra besluitvormende raadsvergadering

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2010-0078)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0079)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Tussentijdse wijziging legesverordening 2010 (2010-0080)

B&W stelt de raad voor de 2e wijziging van de Legesverordening 2010 vast te stellen. Door de invoering van de Crisis- en herstelwet is het noodzakelijk deze verordening te wijzigen.

Discussiestukken

8 Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer (2010-0081)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen, de financiële consequenties voor de gebruikers in twee jaar door te voeren en het schooljaar 2011/2012 (voor 10, 11, 12 en 13 jarige leerlingen) aan te wijzen als overgangsjaar voor de wijziging van aangepast vervoer naar openbaar vervoer of de fiets.

9 Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009 (2010-0082)

De commissie fractievergoeding 2009 adviseert de raad over de uitgaven van 2009 en de hoogte van de reserves.

10 Raadsvoorstel Programma van Eisen Accountantsdiensten (2010 0083)

De auditcommissie stelt de raad voor het programma van eisen vast te stellen en B&W de opdracht te geven de aanbesteding in overleg met de auditcommissie voor te bereiden.

11 Raadsvoorstel diverse benoemingen (2010-0084)

Sinds 1 april 2010 is Nieuwkoop aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Vanuit Holland Rijnland heeft werkgroep ‘Boeien en Binden’ onder andere aanbevolen om een regiocommissie in te stellen om de betrokkenheid van raadsleden te vergroten. Het presidium heeft op 3 mei deze aanbeveling omarmd en al direct namen van vaste leden genoemd.In dezelfde presidiumvergadering is aangegeven dat er voor de ISDR ook meer betrokkenheid van raadsleden gewenst is. Het presidium stelt de raad voor om hiervoor een ISDR commissie in te stellen.

12 Actualisatie Grondexploitaties (2010-0071)

B&W stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen overeenkomstig de, vertrouwelijk ter inzage gelegde, exploitatieberekeningen. Een aantal grondexploitaties wordt afgesloten, de voorziening negatieve complexen bij te stellen, een balanspost restkavels te vullen, een krediet beschikbaar te stellen voor het nieuwe gebouw van de Rank, een reserve te vormen voor Zuidhoek, boekwaarde gronden af te ramen, het resultaat na onttrekkingen (€ 2,15 miljoen) toe te voegen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top