Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 10-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:18:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 10 juni 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening (om 18:00 uur)

2 Vaststellen agenda (2010-0066)

Alle inhoudelijke stukken zijn discussiestukken dit omdat de meningsvormende raad van 18 maart 2010 is vervallen.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0072)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

5 Jaarstukken 2009 (2010-0067)

B&W legt met de jaarstukken 2009 verantwoording af over het gevoerde beleid in 2009 en stelt de raad voor:

 • De programmarekening 2009 vast te stellen;
 • Een reserve “personeel” in te stellen en hier een bedrag van € 269.000 in te storten;
 • Een reserve “verbonden partijen” in te stellen en hier een bedrag van € 300.000 in te storten;
 • In te stemmen met het voorstel restant resultaat bestemming tot een totaal bedrag van € 457.500
 • Het resultaat saldo van € 2.684.026 toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
 • Het overzicht af te sluiten kredieten vast te stellen
 • Begrotingswijziging nummer 23-2010 vast te stellen.

6 Eerste Tussentijdse Rapportage 2010 (2010-0068)

B&W legt twee keer per jaar tussentijdsverantwoording af over het gevoerde beleid en de bijbehorende budgetten en stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de eerste tussentijdse rapportage 2010;
 • Het negatieve saldo uit deze rapportage € 132.000 van dekking te voorzien door een onttrekking aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
 • In te stemmen met de onttrekkingen van € 210.000 aan de bestemmingsreserves (Achterstallig onderhoud groen en WMO)
 • Het structureel nadeel van de gemelde afwijkingen betrekken bij de afwegingen en besluitvorming rondom de begroting 2011 en volgende jaren;
 • De wijzigingen in de kredieten zoals vermeld in deze rapportage te autoriseren en de gevolgen voor de kapitaallasten te betrekken bij begroting 2011-2014.
 • De begrotingswijziging voor de mutaties uit de op 1 april 2010 vastgestelde nota reserves en voorzieningen vast te stellen.
 • De begrotingswijziging, die voortvloeit uit de eerste tussentijdse rapportage 2010 vast te stellen.

7 Perspectiefnota 2011 - 2014 (2010-0069)

B&W stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de in de Perspectiefnota 2011-2014 genoemde financiële en operationele uitgangspunten voor de Programma-begroting 2011-2014;
 • De rente op kapitaallasten (omslagrente) niet aan te passen van 5% naar 4%;
 • De woonlasten te verhogen met 1% inflatie;
 • De precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen vanaf 2011 structureel te blijven heffen;
 • In te stemmen met de in het Perspectiefnota 2011-2014 genoemde dekkingsplan;
 • In te stemmen met de onttrekkingen uit de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 30.000,-- in 2011 en € 25.000,-- in 2014;
 • Optie drie van mogelijke programma-indelingen vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2011-2014;
 • De samenvoeging van een aantal automatiseringsbudgetten tot één krediet, een naamsverandering en verandering van afschrijvingstermijn van vervanging I&A- apparatuur te autoriseren;
 • De Perspectiefnota 2011-2014 vast te stellen.

8 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010 (2010-0070)

B&W stelt de raad voor de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010 vast te stellen. Het risicomanagement van grondexploitaties te laten aansluiten op het algemene risicomanagement zoals beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010.

9 Actualisatie Grondexploitaties (2010-0071)

B&W stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen overeenkomstig de, vertrouwelijk ter inzage gelegde, exploitatieberekeningen. Een aantal grondexploitaties wordt afgesloten, de voorziening negatieve complexen bij te stellen, een balanspost restkavels te vullen, een krediet beschikbaar te stellen voor het nieuwe gebouw van de Rank, een reserve te vormen voor Zuidhoek, boekwaarde gronden af te ramen, het resultaat na onttrekkingen (€ 2,15 miljoen) toe te voegen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar. 

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top