Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 27-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 27 mei 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2010-0057)

3 Benoeming en beëdiging raadslid (2010-0058)

De bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gekozen raadsleden zijn op 11 maart geïnstalleerd. De heer Marcel Brouwer neemt de plaats in van de heer Nico Jonker.

4 Benoeming en beëdiging fractieassistenten (2010-0059)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad.

5 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

6 Vaststellen verslagen (2010-0060)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. 28 april 2010

b. 12 mei 2010, besluitenlijst

 

7 Ingekomen stukken (2010-0061)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

8 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0062)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

9 Raadsvoorstel 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 (2010-0063)

B&W stelt de raad voor de 2e Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 vast te stellen.

10 Raadsvoorstel noodstroomvoorziening (2010-0064)

B&W stelt de raad voor een krediet van € 53.000 beschikbaar te stellen voor het treffen van een noodstroomvoorziening voor het gemeentehuis in Ter Aar.

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel 1e wijziging winkeltijdenverordening (2010-0065)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging verordening winkeltijden Nieuwkoop vast te stellen.

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top