Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 april 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

Klik hier om naar de getekende stukken van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Installatie van raadslid Stef Leliveld

De bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gekozen raadsleden zijn op 11 maart geïnstalleerd. De heer Leliveld was toen afwezig; hij moet nog de eed of gelofte afleggen.

3 Vaststellen agenda (2010-0035)

Alle inhoudelijke stukken zijn discussiestukken dit omdat de meningsvormende raad van 18 maart 2010 is vervallen.

4 Beëdiging fractieassistenten

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. Op 11 maart zijn de meeste fractieassistenten beëdigd. Zij die toen niet aanwezig waren moeten nog de eed of gelofte afleggen.

5 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen verslagen (2010-0036)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a1. 11 februari 2010

a2. 18 februari 2010 (het vervolg van 11 februari 2010)

b.    9 maart 2010

c.  11 maart 2010

Bijgevoegde documenten

7 Ingekomen stukken (2010-0037)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

8 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2010-0038)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Rapport rekenkamer Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2010-0027)

De Rekenkamer Nieuwkoop stelt voor de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht aan de raad over het onderzoek naar integraliteit in het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het rapport zit in vergaderset van de besluitvormende raadsvergadering van 11 februari 2010.

10 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2010 (2010-0039)

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen. Een goed meerjarig inzicht over het vereiste niveau van reserves en voorzieningen draagt bij aan een transparante financiële positie. In artikel 12 van de financiële verordening 212 is opgenomen dat het college tenminste elke vier jaar een bijgestelde nota reserves en voorzieningen aanbiedt.De nota zit als losse bijlage bij de vergaderset van de MR van 18 maart.

11 Raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering 2010 (2010-0040)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen en de verordening vastgesteld in 2007 in te trekken.

12 Rekenkamerbrief Quickscan organisatiestructuur (2010-0028)

De Rekenkamer Nieuwkoop heeft een brief gestuurd aan de raad over de organisatiestructuur.Er is geen raadsvoorstel bijgevoegd wel een raadsbesluit om de brief voor kennisgeving aan te nemen.

13 Raadsvoorstel Werkgeverscommissie griffie (2010-0041)

Het presidium stelt voor een werkgeverscommissie in te stellen, de leden van deze commissie te benoemen en de Verordening werkgeverscommissie vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Toetreding Holland Rijnland (2010-0042)

B&W stelt de raad voor de regeling Holland Rijnland, inclusief de 3e en de 4e wijziging te bekrachtigen en de daar in staande bevoegdheden formeel over te dragen.

15 Raadsvoorstel Raadsprogramma en procesbegeleider (2010-0043)

Het presidium stelt de raad voor een raadsprogramma op te stellen met behulp van een externe procesbegeleider en daarvoor € 3.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen.

 

Overige agendapunten

16 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

17 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

18 Sluiting

Top