Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Raad Nieuw(geen inhoudelijke stukken)

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 11 MAART 2010

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Installatie van raadsleden

De bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gekozen raadsleden worden geïnstalleerd. Ze leggen de eed of gelofte af.

3 Vaststellen agenda (2010-0032)

4 Benoeming fractieassistenten (2010-0033)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad.

5a Benoeming vice-voorzitters van de raad (2010-0034a)

Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad, de burgemeester, bij een besluitvormende raadsvergadering moet een raadslid hem vervangen.

5b Benoeming leden Presidium (2010-0034b)

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (of diens vervanger) en de fractievoorzitters. Het presidium stelt de voorlopige agenda’s van de raad vast. Verder heeft het presidium als taak aanbevelingen te doen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en van zijn oriënterende bijeenkomsten en commissies.

5c Benoeming voorzitters Oriënterende bijeenkomst en Meningsvormende Raad (2010-0034c)

De oriënterende bijeenkomsten en de meningsvormende raden worden voorgezeten door raadsleden of fractieassistenten die door de raad daarvoor zijn benoemd.

5d Benoeming leden Auditcommissie (2010-0034d)

De auditcommissie is een adviescommissie van de raad ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet. De commissie bestaat uit raadsleden en/of fractieassistenten en adviseert over allerlei financiële onderwerpen.

5e Benoeming leden algemeen bestuur Rijnstreekberaad (2010-0034e)

De gemeente maakt deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Op dit moment hebben 1 raadslid en 1 collegelid vanuit Nieuwkoop zitting in het algemeen bestuur en zijn 1 raadslid en 1 collegelid aangewezen als plaatsvervangers.

6 Sluiting

Top