Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 14-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering

Klik hier voor de geluidsopname van deze vergadering.

1 Opening

Deze vergadering gaat met name over de inspraakreactie van de gemeente Nieuwkoop op de Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. Kijk voor de relevante stukken op www.zuidholland.nl/visieopzuidholland. Daarnaast zijn er enkele onderwerpen vanuit de raadsvergadering van 17 december 2009 doorgeschoven.

2 Vaststellen agenda (2010-0001)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur)

Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Raadsvoorstel Inspraakreactie Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland (2010-0002)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de reactie op de Ontwerp Provinciale Structuurvisie, de Ontwerp Verordening Ruimte en de PlanMER Provinciale Structuurvisie “Ontwikkelen met schaarse ruimte” zoals verwoord in de notitie Inspraakreactie Provinciale Structuurvisie en –Verordening.

 

5 Moties vreemd van de agenda

Doorgeschoven vanuit raadsvergadering 17 december 2009

- Motie van Groep Leliveld over mogelijkheid Kangeroe- of Duplexwoningen;

- Motie van VVD over ISDR (aangekondigd, maar nog niet ingediend);

- Motie van Groep Leliveld over recreatief medegebruik golfbaan (aangekondigd, maar nog niet ingediend).

 

6 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Doorgeschoven vanuit raadsvergadering 17 december 2009

7 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering. Doorgeschoven vanuit raadsvergadering van 17 december 2009.

8 Sluiting

Hieronder treft u de getekende stukken en inspraakteksten. Op de referentielijst staat een korte omschrijving van het onderwerp met het bijbehorende documentnummer.
Top