Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 17-12-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 17-12-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 december 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0104)

Aantekening: Agendapunt (18) over huisvesting arbeidsmigranten wordt afgevoerd en komt terug in de volgende meningsvormende raad.

Om 23.20 uur is de vergadering geschorst tot maandag 21 december 2009 20.00 uur.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

De heer Hospes over Blokland 29a (agendapunt 20) laat weten dat op grond van de ´toverformule´ het college vrijstelling zou moeten verlenen.

De heer Kanter over de ‘motie vreemd’ van de VVD over de brug in Papenveer (agendapunt 29b).

De heer Wildenburg over de ‘motie vreemd’ van de VVD over de brug in Papenveer (agendapunt 29b).

4 Vaststellen verslag (2009-0105)

Notulen besluitvormende raadsvergadering 12 november 2009.
Aantekening:

Op pagina 17 onderaan De heer Van Belzen deelt WEL (figuurlijk) een corrigerende tik uit. Verder conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2009-0106)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

639 wordt ´E, behandelen in Meningsvormende Raad van januari´

644 wordt ´E, behandelen in Meningsvormende Raad van januari´ bij agendapunt gemeenschappelijke regelingen

652 wordt ´E, behandelen in Meningsvormende Raad van januari´

653 blijft ´B´ i.v.m. de klachtenprocedure, maar de inhoud van de klacht wordt door MijnPartij in de Meningsvormende Raad van januari aan orde gesteld

655 wordt in de besluitvormende raadsvergadering van 17 december aan orde gesteld

657 wordt ´E, behandelen in Meningsvormende Raad van januari´

659 wordt ´E, z.s.m. behandelen in Auditcommissie´

660 wordt ´E, z.s.m. behandelen in Auditcommissie´

662 wordt ´E, z.s.m. behandelen in Auditcommissie´

Verder conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2009-0107)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Detailhandelsnota 2020 (2009-0108)

B&W stelt de raad voor om deze nota vast te stellen. Met als doelstelling: “Het faciliteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur passend bij het duurzame en ondernemende karakter van Nieuwkoop met perspectief voor ondernemerschap en borging van vitale winkelvoorzieningen”.
Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

8 Raadsvoorstel Bezwaarschrift caravanstandplaats op Madeira (2009-0109)

B&W stelt de raad voor het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het vrijstellingsverzoek over een caravanstandplaats op Madeira in Woerdense Verlaat ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Dit is conform het advies van de bezwarencommissie.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Inrichten centrale zoutopslag Schoterhoek (2009-0110)

B&W stelt de raad voor een aanvullend krediet van € 20.000 voor de zoutloods beschikbaar te stellen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

10 Raadsvoorstel Restauratiekosten St. Antonius Rustoord (2009-0111)

B&W stelt de raad voor een tegemoetkoming in de restauratiekosten van € 87.718,40 toe te kennen voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de aanvrager. Deze kosten ten laste te laten komen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

11 Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging (2009-0112)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 49.523 voor de zorgloketten van programma 6 naar programma 0.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Normenkader 2009 (2009-0113)

B&W stelt de raad voor het Normenkader 2009 vast te stellen. Dit normenkader is nodig voor de controle van de jaarrekening 2009 door de accountant.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

13 Planning & Controlcyclus 2010 (2009-0114)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de bestuurlijke Planning & Controlcyclus. De Tweede Tussentijdse rapportage 2010 (in afwijking met de geldende financiële verordening) over de eerste zeven maanden uit te brengen in plaats van de eerste acht maanden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging ISDR en ISDR wijziging gemeenschappelijke regeling (2009-0115)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de ISDR begrotingswijzigingen 2 en 3 van het jaar 2009 en de 1e wijziging van de begroting 2010. Voor de begrotingswijzigingen van 2009 wordt € 72.011 ten laste van de bestemmingsreserve 2009 gebracht en voor de begrotingswijziging van 2010 wordt € 31.272 ten laste van de post onvoorzien gebracht.

Daarnaast stelt B&W voor om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de ISDR.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel Mantelzorgondersteuning 2009 (2009-0116)

B&W stelt de raad voor mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg in 2009 voort te zetten en de gemeente Leiden de subsidierelatie met Activite hiervoor te laten onderhouden. Hiervoor wordt verzocht om € 32.122 beschikbaar te stellen en dit te onttrekken aan de bestemmingsreserve Wmo.

Op 16 november heeft B&W een aanvullende brief gestuurd.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2010 (2009-0117)

B&W stelt de raad voor de volgende verordeningen voor 2010 vast te stellen: onroerende zakenbelastingen, roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, legesverordening, marktgelden, parkeerbelasting en begraafplaatsrechten.

B&W heeft, n.a.v. de MR van 26 november, een aanvullende brief gestuurd met enkele aanpassingen. De verordening  afvalstoffenheffing (d) en de tarieventabel legesverordening (h.2) zijn aangepast t.o.v. 26 november.

Aantekening:

MijnPartij Nieuwkoop dient een amendement in om de tarieventabel voor precariobelasting onder art. 12 voor 2010 op ´0´ te stellen. MijnPartij Nieuwkoop dient een amendement in om de tarieven voor de NL identiteitskaart voor 14 jaar en ouder te stellen op EUR 42,85. VVD dient een amendement in om kosteloze huwelijken op te nemen in de legesverordening 2010.

De burgemeester geeft aan dat voor reclameborden nadere regels door B&W worden opgesteld (bevoegdheid B&W). Dit wordt waarschijnlijk juli 2010. Door de afdeling handhaving wordt gekeken waar de borden hinderlijk en onveilig staan.

Wethouder Tersteeg meldt dat in besluitvormende raadsvergadering van februari 2009 de APV kan worden aangepast zodat er een meldingsplicht in opgenomen worden. De burgemeester geeft aan dat B&W zal voorbereiden dat de precarioheffing terug gaat naar oude systeem met minder vrijheid. B&W ontraadt alle drie de amendementen, met aanvulling van de toezegging dat zsm wordt gewerkt aan het terugbrengen van de ´oude situatie´.

De beide amendementen van MijnPartij worden verworpen. Het amendement van de VVD wordt aangenomen

Geamendeerd door VVD amendement vastgesteld.

 

Discussiestukken

17 Initiatief raadsvoorstel VVD Parkeren Schoutstraat in Langeraar (2009-0118)

Raadslid Donja Kooman, van de VVD, stelt de raad voor om € 26.000 excl. BTW te investeren in uitbreiding van 13 parkeerplaatsen aan de W. Ontzigtstraat (bij de Schoutstraat) in Langeraar. Daarnaast wil zij een prioriteitenlijst voor andere locaties in de gemeente met parkeerproblemen.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg meldt via de voorzitter dat de prioriteitenlijst binnen 3 maanden wordt voorgelegd aan de raad.

Conform vastgesteld.

 

18 Raadvoorstel huisvesting arbeidsmigranten (2009-0119)

B&W stelt de raad voor (tijdelijke) huisvesting van (arbeids) migranten toe te staan en dat er door B&W nadrukkelijk gewerkt wordt aan een definitieve oplossing. Dit raadsvoorstel is niet eerder in een meningsvormende raad besproken.
Aantekening:

Dit voorstel is aangehouden en komt terug in de meningsvormende raad in januari.

 

19 Raadsvoorstel Herstel lekkage parkeerkelder Nieuwe Cope in Nieuwkoop (herstel verharding Kolfbaan) (2009-0120)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het opnieuw aanleggen van de verhardingsconstructie in de Kolfbaan in de kern Nieuwkoop en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 44.100,-- ten laste van de post onvoorzien.
Aantekening:

De technische vragen van de heer Van der Vlugt worden schriftelijk beantwoord.

Conform vastgesteld.

 

20 Raadsvoorstel Weigeren wijziging bestemming op het perceel Blokland 29a (2009-0084a)

B&W stelt de raad voor het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel Blokland 29a te weigeren.

Dit raadsvoorstel is eerder in de MR van 10 september en BR van 1 oktober 2009 besproken, maar toen aangehouden. Hieronder treft u het gewijzigd raadsvoorstel aan plus het destijds aangehouden amendement.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat het begrip agrarisch heel helder door provincie en VROM is beschreven. In dit geval is een projectbesluit nodig, dat kan de heer Van Smoorenburg aanleveren. Hij geeft aan dat de ´ruimte voor ruimte regeling´ de enige wijze is om de bestemming te veranderen. Bij de Kamer van Koophandel staat Van Smoorenburg ingeschreven als veehandelaar. Na een schorsing dienen alle partijen gezamenlijk een amendement in om de ´toverformule´ te gebruiken en zo nodig op verzoek van de aanvrager een projectbesluit op te starten. Wethouder Jonker zal het in het amendement genoemde artikel onderzoeken. De raad zal geïnformeerd worden als deze niet benut kan worden alvorens met het projectbesluit te aanvaarden.

Het amendement wordt aangenomen en daardoor is stemming over het voorstel overbodig geworden.

 

21 Raadsvoorstel Vaststellen kadernotitie Vrijwilligersbeleid 2010-2013 (2009-0121)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsuitgangspunten en die het kader laten vormen voor de afspraken op uitvoerend niveau. Bij de uitvoering van het vrijwilligersbeleid uit te gaan van het bestaande budget.

B&W heeft n.a.v. de MR van 26 november enkele zaken aangepast; zie brief.

Aantekening:

21/12 Wethouder Schrama laat weten dat er momenteel al een digitale vacaturebank is. Het functioneren hiervan wordt tegen het licht gehouden. Mogelijk is het te verbeteren. Het streven om een 10% stijging van vrijwilligers te krijgen is een hele toer. Het werven is de taak van de verenigingen e.d. zelf. De gemeente faciliteert. De adviezen van raadsleden zullen net als de adviezen van het vrijwilligerscomité en de Torenschudders worden meegenomen met de uitwerking van de vrijwilligersprijs.

Conform vastgesteld.

 

22 Raadsvoorstel Kadernotitie Ouderenbeleid 2010-2013 (2009-0122)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de acht beleidsuitgangspunten die het kader laten vormen voor het ouderenbeleid en deze het kader laten vormen voor de afspraken op uitvoerend niveau. Bestaande budgetten voor het ouderenbeleid als uitgangspunt te laten dienen voor deze afspraken.

B&W heeft n.a.v. de MR van 26 november enkele zaken aangepast; zie brief.

Aantekening:

21/12 Wethouder Schrama meldt dat aan harmonisatie van tafeltje dekje wordt gewerkt. Zij vindt ook dat de sociale controle en contacten mooie aspecten van huidig systemen zijn. De wethouder hoopt een keuze te kunnen voorleggen. Volgens haar is er voldoende budget hiervoor opgenomen. Mocht dat niet het geval zijn, komt zij hierop terug. Wethouder Schrama laat weten dat de leeftijdgroep 60-75 (mantelzorg in combinatie met werk) anders is dan voor de leeftijdgroep 75 jaar en ouder. Zij zegt toe dat de resultaten van de huisbezoeken tot 2010 naar de raad worden gestuurd.

Conform vastgesteld.

 

23 Raadsvoorstel Verhuizing bibliotheek de Letterzegge Nieuwkoop naar nieuw te bouwen Kulturhus (2009-0123)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de verhuizing in 2012 van de bibliotheek de Letterzegge in Nieuwkoop naar het Kulturhus en hiervoor een eenmalige bijdrage van € 200.000 in 2012 beschikbaar te stellen. En om in de meerjaren begroting 2011-2015 voor de extra huisvestingskosten vanaf 2012 een bedrag op te nemen van € 18.750 en de dekking te vinden in programma 5; vrijwilligersbeleid.

B&W heeft in de MR van 26 november een uitgevoerde quickscan toegezegd; deze is bijgevoegd.

Aantekening:

Het CDA en de MPN dienen zowel een amendement als een motie in. Een amendement om een andere dekking te benutten en een motie om onderhandelingskaders van de gemeente mee te geven.

Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat B&W probeert subsidiebronnen aan te boren, zodat de EUR 2 ton zo mogelijk niet geheel benut hoeven te worden. Wethouder Van Leeuwen ontraadt het amendement omdat er geen ruimte is in programma 5 (dat volgens de wethouder wordt bedoeld i.p.v. programma 6). Bij programma 6 is het risico dat het ten koste gaat van het subsidiebeleid, waar B&W geen ruimte ziet. Wethouder Van Leeuwen zal de twee keer 5 jaar uit de motie bespreken met WSN en het Kulturhus, maar wel onder dezelfde gunstige condities die nu achterliggen.

Het amendement wordt aangenomen. Geamendeerd vastgesteld.

De motie wordt aangenomen.

 

24 Raadsvoorstel Vaststellen stedenbouwkundigplan Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark (2009-0124)

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundig plan voor Zuidhoek en Meijepark vast te stellen en het als kader en nota van uitgangspunten te hanteren voor het bestemmingsplan Zuidhoek en Meijepark.

Aantekening:

21/12 Progressief Nieuwkoop dient samen met MijnPartij Nieuwkoop een motie in om tijd te nemen en adviezen in te winnen voor een andere aanpak.

Conform vastgesteld.

De motie wordt verworpen.

 

25 Raadsvoorstel Nota Antennebeleid (2009-0125)

B&W stelt de raad voor om de Nota Antennebeleid en de Nota van reacties vast te stellen.

Aantekening:

21/12 Progressief Nieuwkoop dient samen met MijnPartij Nieuwkoop een amendement in om het antennebeleid op onderdelen aan te passen (voorkeursafstand tot bebouwing, hoogte van masten e.d.). Het amendement wordt verworpen.

Conform vastgesteld.

 

26 Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) (2009-0126)

B&W stelt de raad voor het uitvoeringsprogramma vast te stellen en voor de uitwerking een budget van € 120.000 beschikbaar te stellen.

B&W heeft het raadsbesluit aangepast n.a.v. de MR van 26 november.

Aantekening:

21/12 Conform vastgesteld.

 

27 Raadsvoorstel Instellen bestemmingsreserve Opbrengst aandelen Nuon Energy (2009-0127)

B&W stelt de raad voor een bestemmingsreserve “Opbrengsten aandelen Nuon Energy” van € 46,4 miljoen in te stellen. Over deze reserve jaarlijks 4% rente toe te rekenen en deze jaarlijks in de exploitatiebegroting aan te wenden als dekkingsmiddel.

Aantekening:

21/12 De VVD dient een amendement in over het toe te rekenen rentepercentage.

Het amendement wordt verworpen.

Conform vastgesteld.

 

28 Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. moties ingediend bij behandeling programmabegroting 2010 op 12 november 2009 (2009-0128)

De gemeenteraad heeft bij behandeling van de begroting 2010 en de tweede tussentijdse rapportage 2009 een aantal moties aangenomen. Deze moties moeten nog financieel vertaald worden.

Dit raadsvoorstel is niet eerder in een meningsvormende raad besproken.

Aantekening:

21/12 MijnPartij Nieuwkoop heeft een motie van treurnis ingediend over de wijze dat de wethouder de motie Veilige Schoolroute Buytewech van 12 november heeft uigevoerd.

De wethouder laat weten wat er inmiddels al is gebeurt en hij meldt wat er binnenkort gaat gebeuren. De wethouder laat weten dat B&W met het verkeerscomité zoekt naar een gedragen oplossing. Ideeën worden nu door de organisatie voorbereid. De afspraak is dat eind januari met het comité wordt overlegd. Als de raad wil dat 14 januari de raad de actuele informatie krijgt wil de wethouder het comité verzoeken om eerder bijeen te komen. Dit zal hij pogen. Anders wordt de raad 11 februari geinformeerd

De motie wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt conform vastgesteld.

 

Overige agendapunten

29 Moties vreemd van de agenda

Twee moties zijn al vooraf aangekondigd:

a. Motie van MijnPartij Nieuwkoop over mogelijkheid Kangoeroe- of Duplexwoningen;

b. Motie van VVD over vaarroute om de brug bij Kerkpad te Papenveer heen

De moties worden tijdens de vergadering uitgereikt. Als deze eerder beschikbaar zijn worden ze hier geplaatst.

Aantekening:

De VVD wil de vaarroute middels deze motie verbeteren.

Wethouder Jonker geeft aan dat de stenen worden weggehaald en dat het beheerplan baggeren zal worden gevolgd. Als het uitdiepen een grote kostenpost betekend dan komt de wethouder wel weer bij de raad terug. De wethouder kan de motie overnemen. Hij zegt dat de brug duurzaam veilig is ingericht.

De motie wordt aangenomen.

 

21/12 Motie van MijnPartij Nieuwkoop over mogelijkheid Kangoeroe- of Duplexwoningen;

Motie van VVD over ISDR. De moties worden 14 januari behandeld.

Overige agendapunten

30 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

21/12 Dit agendapunt wordt 14 januari aan de orde gesteld.

31 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

21/12 Dit agendapunt wordt 14 januari aan de orde gesteld.

32 Sluiting

Hieronder vindt u de getekende stukken.

Op de overzichtslijst kunt u op omschrijvnig en 2009-nummer zoeken naar het document.

 

 

Bijgevoegde documenten

Top