Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-10-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:F. Buijserd
Dit item is verlopen op 01-04-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 oktober 2009

1 Opening

Aantekening: Op 1 oktober is de vergadering na agendapunt 12 geschorst. Op 5 oktober is de vergadering heropend bij agendapunt 13.

2 Vaststellen agenda (2009-0077)

Aantekening: Conform vastgesteld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

De heer De Boer over een niet geagendeerd onderwerp: golfbaan Liemeer (ingekomen brief nr. 440); toelichting op zijn brief.

De heer Van Smorenburg bij agendapunt 12.

De heer Van Meer (van Cumela Advies) namens Van der Hulst bij agendapunt 13.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Kredietoverschrijding parkeerterrein Aarweide (vraag MN). Wethouder Tersteeg: geeft antwoord op de gestelde vragen. De raad vindt dit niet voldoende. Afgesproken wordt om dit onderwerp als afzonderlijk punt te agenderen in de volgende meningvormende raad.

Polenhotel Woerdense Verlaat (vraag MN): Wethouder Jonker: geeft aan dat het college was niet op de hoogte was van deze bijeenkomst. Dat er geen plan is maar wel een verzoek. Verwijst daarbij ook naar het persbericht.

Ophoging Kennedylaan (vraag MN): Wethouder Jonker: er is geen milieudelict daar is op gecontroleerd. Dat er geen aanlegvergunning is aangevraagd is niet goed.

Brug Papenveer (vraag VVD): Wethouder Jonker: er is een bouwvergunning aangevraagd voor een brug met hoogte 1,25 meter voordeel daarvan is een doorvaart op de volle breedte. De VVD geeft aan dat de aangenomen motie ging over een hoogte van 1,50 meter. De wethouder geeft aan dat er dan palen in het water moeten komen en er minder doorvaart is. Hij geeft aan dat het kan terugkomen in de raad als de raad dat wil. De VVD, SGP/CU, PN en MN willen dat. Wethouder legt het nog een keer voor aan de raad.

Kollenbrug en Voorweg (vraag MN): Wethouder Tersteeg: bij de Kollenbrug wacht het college wacht nog op antwoord van de provincie. Wethouder Tersteeg: bij de Voorweg het college heeft nog geen overleg gehad.

Aanstelling gemeentelijke onderhandelaar Noordse Buurt (vraag CDA): Wethouder Jonker: komende weken komt het tot een afronding, de taxaties worden aanbesteed. In januari 2010 gaat het van start.

5 Vaststellen diverse verslagen (2009-0078)

a. Notulen besluitvormende raadsvergadering 18 juni 2009;

b.1 Notulen besluitvormende raadsvergadering 25 juni 2009;

b.2 Notulen besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2009 (vervolg van 25 juni)

c. Notulen besluitvormende raadsvergadering 16 juli 2009

Aantekening:

a. Blz. 2 Kooyman moet zijn Kooman.

b. Blz. 5 Verzoek om de raad te informeren over ingekomen stuk nr. 337 begraafplaats Ter Aar staat nog open.

c. Geen opmerkingen.

Met in achtneming van de opmerkingen zijn de verslagen conform vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2009-0079)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Nr. 440 Afschrift van (handhaving) brief van het college wordt naar de raad gestuurd en het dossier ter inzage. Nr. 443 Antwoord van het college wordt naar de raad gestuurd. Conform vastgesteld.

 

7 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2009-0080)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

8 Motie Bouwfasering Nieuwkoop (Motie M7.3 bij 2009-0076)

Bij de besluitvormende raadsvergadering van 16 juli 2009 is de motie bouwfasering Nieuwkoop in stemming gebracht bij de behandeling van het raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan Noordse Buurt. Bij deze motie staakten de stemmen. Op grond van artikel 32 lid 4 van de Gemeentewet wordt deze motie opnieuw in stemming gebracht.
Als de stemmen weer staken is de motie niet aangenomen.
Aantekening:

Motie wordt in stemming gebracht: 11 stemmen (MN, SGP-CU, VVD en PN) voor en 10 stemmen (CDA en MPN) tegen. Motie is aangenomen.

 

Hamerstukken

9 Raadsvoorstel Planschadeverzoeken (21 stuks) Paradijsweg (2009-0081)

B&W stelt de raad voor één planschadeverzoek gedeeltelijk toe te wijzen en de overige 20 planschadeverzoeken, conform de adviezen van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen.

Aantekening:

Stemverklaring Aat van Putten: het is een onduidelijk voorstel. Gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij afdoeningtermijnen. Verzoeken moeten gehonoreerd worden. Van Putten stemt tegen. Conform vastgesteld.

 

Discussiestukken

10 Initiatief raadsvoorstel Herinrichting openbare ruimte van Vlasakker te Zevenhoven (2009-0082

Raadslid Margot Aartman van de Middenpartij Nieuwkoop stelt de raad voor om € 10.000 excl. BTW te investeren in het verbeteren en uitbreiden met vijf parkeerplaatsen in De Vlasakker te Zevenhoven.

Aantekening:

Amendement Margot Aartman (ingediend) en amendement Jan Hardenberg (ingediend).

Raadsbesluit (nieuw) met daarin verwerkt het amendement Margot Aartman (MPN).

Amendement van de VVD: 9 stemmen voor (VVD / MN / SGP-CU); is verworpen.

 

VVD stemverklaring: precedentwerking en stemt daarom tegen.

SGP-CU stemverklaring: gelijkheid ten opzichte van andere vergelijkbare situaties en stemt daarom tegen. MN stemt verdeeld (3 tegen en 1 voor).

Er stemmen 8 raadsleden tegen dit voorstel en 13 voor. Het aangepaste initiatiefvoorstel is aangenomen.

 

11 Raadsvoorstel Weigeren van een projectbesluit op het perceel Poldermolen naast nr. 3 te Nieuwveen (2009-0083)

B&W stelt de raad voor het verzoek tot het nemen van een projectbesluit voor het oprichten van zes woonchalets en een gezamenlijk chalet bij een agrarisch bedrijf op het perceel Poldermolen naar nr. 3 te Nieuwveen te weigeren.

Aantekening:

CDA dient motie in, gesteund door MPN en VVD en CDA dient amendement ingediend.

Toelichting op amendement: maximum 5 jaar is achtervang voor het geval dat er geen beleid komt.

 

Wethouder Jonker: het beleidsstuk is urgent. Wethouder streeft naar de meningsvormende raad van november 2009 (mogelijk als stuk nagezonden mag worden). Dan uiterlijk januari 2010 besluitvorming door de raad. Wethouder ontraadt het amendement. Wijst op het feit dat in de nieuwe WRO geen tijdelijke oplossing mogelijk is als het geen tijdelijk probleem betreft.

 

Stemverklaring SGP-CU: wil eerst beleid afwachten.

Amendement van het CDA wordt in stemming gebracht: 10 stemmen voor (CDA en MN) en 11 stemmen tegen.

Voorstel is conform vastgesteld.

Motie wordt in stemming gebracht: de raad stemt unaniem voor deze motie.

 

12 Raadsvoorstel Weigeren wijziging bestemming op het perceel Blokland 29a (2009-0084)

B&W stelt de raad voor het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel Blokland 29a te weigeren.

Aantekening:

Amendement SGP-CU (ingediend; aanhouden) en motie CDA / MPN (ingediend)

Het voorstel is niet rijp voor besluitvorming en wordt daarom aangehouden. De MN is tegen aanhouden.

Het door SGP-CU ingediende amendement wordt daarom ook aangehouden / niet in stemming gebracht.

Motie wordt wel in stemming gebracht. 16 stemmen voor en 4 tegen (MN). De heer de Jong heeft niet aan de stemming deelgenomen. Motie is aangenomen.

De raad vraagt het college om met een projectbesluit te komen met daarin duidelijkheid over het begrip “agrarisch gebruik”.

 

13 Raadsvoorstel Weigeren van een projectbesluit op het perceel Hogedijk 25 te Zevenhoven (2009-0085)

B&W stelt de raad voor het verzoek tot het nemen van een projectbesluit voor het geheel oprichten van een machineberging en een hooi/stro opslag op het perceel Hogedijk 25 te Zevenhoven te weigeren.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat er een partiële herziening is voorzien in 2012 voor het totale gebied. De raad kan het dan eventueel regelen.

13 stemmen (CDA, MPN, VVD, PN en SGP-CU) voor en 4 stemmen (MN) tegen. Conform vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel Kadernotitie Bibliotheekwerk 2009 - 2012 (2009-0086)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze kadernotitie en deze kaders de uitgangspunten te laten vormen voor afspraken met de bibliotheek.
Aantekening:

Amendement VVD (beleidsuitgangspunten) wordt ingetrokken na toezegging wethouder.

Amendement VVD (financiële consequenties) wordt ingetrokken na toezegging wethouder.

Met twee tekstuele aanpassingen vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel Kadernotitie Jeugdbeleid 2009 - 2012 (2009-0087)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsuitgangspunten en deze het kader te laten vormen voor de afspraken die op uitvoerend niveau worden gemaakt.

Aantekening:

Wethouder zegt toe uitgangspunt 5 als volgt aan te passen: Voldoende voorzieningen voor jongeren in alle leeftijdscategorieën, aansluiting op de behoefte en de samenwerking verenigingen te stimuleren.

Daarbij merkt zij op dat “vereniging” in de breedste zin van het woord moet worden gezien.

Amendement VVD (beleidsuitgangspunt nr. 5) wordt na de toezegging van de wethouder ingetrokken.

Met een tekstuele wijziging vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel Beheerplan (civiele) kunstwerken (2009-0088)

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen met daarbij de aanbevelingen en financiële consequenties (2010 t/m 2034). De restantboekwaarde ad. € 1.200.000 in één keer af te schrijven en dit ten laste te brengen van de ‘Algemene reserve vrij besteedbaar’ en de storting in de voorziening kunstwerken met ingang van 1 januari 2010 vast te stellen op € 106.715.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg beantwoordt de vragen van de raad: van 35 kunstwerken was er geen historie; die zijn extra onderzocht. De andere kunstwerken stonden in de oude beheerplannen en die zijn meegenomen. Marge rond de 1 of 2%.

Wethouder zegt toe om met bij het begin van elk jaar met een planning te komen en daarover aan het eind van het jaar verantwoording over af te leggen. Liefst via A4 en met kwaliteitsniveau.

Conform vastgesteld.

 

17 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties (2009-0089)

B&W stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen overeenkomstig de, vertrouwelijk ter inzage gelegde, exploitatieberekeningen. Als gevolg hiervan de huidige voorziening Vereveningsfonds grondexploitaties met € 897.035 (herberekening contante waarde) en € 45.000 (rente over 2009) aan te vullen en deze aanvulling te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg beantwoordt de vragen van de raad: er zijn veel projecten maar in deze ronde worden twee projecten afgesloten en aan het eind van het jaar worden nog twee projecten afgesloten.

Rapport rekenkamer om een betere manier verantwoording af te leggen daar gaat wethouder mee aan de slag.

Wethouder bekijkt de suggestie van VVD voor beheercomplexen.

Conform vastgesteld.

 

18 Raadsvoorstel Verordening op het onderzoeksrecht van de raad (2009-0090)

Het Presidium stelt de raad voor de verordening, die de raad de mogelijkheid biedt om het door het college en de burgemeester gevoerde bestuur te onderzoeken, vast te stellen.

Aantekening:

Amendement PN: gekwalificeerde minderheid van de raad van een derde van de aanwezige raadsleden uit tenminste twee fracties. Amendement PN: 3 stemmen voor (PN en SGP-CU) en 13 stemmen (CDA, MPN, VVD en MN) tegen. Amendement is verworpen.

Conform vastgesteld.

 

19 Raadsvoorstel Keuze nieuwe directeur Rekenkamer Nieuwkoop (2009-0091)

De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de raad voor de heer Hans Slooijer van BMC advies en management per 1 januari 2010, voor een periode van 2 jaar, te benoemen als directeur van de Rekenkamer Nieuwkoop.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Overige agendapunten

20 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen over Groene Hart Academie. Verwijst naar de folder in de postvakjes van de raadsleden.

21 Sluiting

Hieronder staan de getekende stukken, in volgorde van de agenda.

Bijgevoegde documenten

Top