De evenementenvergunning (deel 3)

Dit item is verlopen op 22-04-2014.

De vergunning is verleend … en dan?

 

Voor een goed verloop van evenementen worden voorschriften opgenomen in de vergunning. We willen een actieve, leefbare gemeente zijn met ruimte voor vermaak én tegelijkertijd respect voor andere belangen, zoals orde, rust, veiligheid.

 

De organisatoren van het evenement moeten zich houden aan de vergunning en de daarin gestelde voorschriften. Een vergunning kan worden gezien als afspraken met de gemeente. Afspraken moeten worden nagekomen. Team Toezicht en Handhaving controleert dit.

 

Na verlening van een vergunning is er nog ruimte voor overleg. Wanneer de bezwarentermijn voorbij is kan dat meestal niet meer.

 

Voorcontrole

Bij een aantal evenementen controleren we vooraf, vooral op brandveiligheid. Zijn er voldoende vluchtroutes (breedte en aantal), is de noodverlichting in orde, zijn er deugdelijke blusmiddelen enzovoort.

 

Bij ( grotere ) evenementen laten we de organisatie vooraf weten dat bij overtreding een sanctie wordt opgelegd en welke sanctie. Dit wordt vastgelegd in een – preventief – handhavingsbesluit. Ook bij de voorbereiding en totstandkoming daarvan is doorgaans nog ruimte voor overleg.

Uiteraard kan een vergunninghouder, en andere belanghebbenden , tegen het handhavingsbesluit bezwaar, beroep, hoger beroep instellen en bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

 

Door overleg en door vooraf de sancties te laten weten proberen we de risico’s en de kans op overtredingen zo klein mogelijk te houden.

 

Controle

Tijdens een evenement kan Toezicht controleren op de naleving van de vergunning en de voorschriften daarbij. Bij deze controles letten we met name op:

o        Geluid

o        Eindtijd(en)

o        Drank – geen alcohol schenken aan personen jonger dan 16 jaar

o        Aantal bezoekers

o        Brandveiligheid

o        Parkeren

 

Overtreding

Afhankelijk van onder andere de aard, ernst, frequentie of duur krijgt de organisatie normaal gesproken eerst een verzoek en daarna een waarschuwing om de overtreding te beëindigen. De organisatie krijgt dan tijd om overtreding zelf op te heffen. Wordt hier bij herhaling geen gehoor aan gegeven dan volgt een sanctie. Dit kan zijn een dwangsom ( de betaling van een vastgesteld geldbedrag aan de gemeente ) of bestuursdwang ( de gemeente doet op kosten van de overtreder dat wat overtreder had moeten doen om de overtreding op te heffen, of het evenement wordt stilgelegd )

 

Bij spoed kan per direct worden gehandhaafd, zonder schriftelijke aankondiging en zonder hersteltermijn. De uitgevoerde handhaving wordt in dat geval achteraf op schrift vastgelegd.

 

Na het evenement

Na een groot evenement volgt een evaluatie. Samen met onder andere de organisatie, brandweer en politie kijken we wat verbeterd kan worden bij een volgend evenement of bij andere evenementen. Soms leidt dit tot intrekking van een doorlopende vergunning, of bijstelling van de vergunning(svoorwaarden) of van de handhavingstrategie bij volgende evenementen.

 

Uitvoering handhavingsbesluit

Als er een sanctie opgelegd is wordt de dwangsom geïnd of de kosten van bestuursdwang verhaald.

 

Respect

De meeste vergunninghouders houden zich keurig netjes aan de afspraken, in elk geval ook aan de meeste regels. Soms is dat niet het geval. Dan is waarschuwen gelukkig vaak voldoende en is het bijna nooit nodig om sancties op te leggen.

Met verantwoordelijke organisatoren, in goed overleg en met respect voor andere belangen, zoals orde, rust, veiligheid is Nieuwkoop een actieve, leefbare gemeenschap met ruimte voor vermaak.