Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens BRP

Wat is de BRP?

De BRP is de Basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie.
De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen.

  1. De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen derden: Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk.

  2. De door de gemeente aangewezen derden:
    Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft aangewezen.
  3. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen:
    Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure.
  4. Particuliere of commerciële verzoeken:
    Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een commerciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding persoonsgegevens)

U heeft op grond van artikel 3.21 Wet BRP recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. U kunt hieronder online geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen als u in de gemeente Nieuwkoop woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Via www.mijnoverheid.nl kunt u zien hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.

Verstrekkingsbeperking aanvragen met DigiD >

Is het voor u lastig om de verstrekkingsbeperking digitaal aan te vragen, dan kunt u ook naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken >

Kosten

Aan het aanvragen van geheimhouding zijn geen kosten verbonden.

Top