Wmo adviesraad notulen 19 januari 2015

Notulen Wmo-adviesraad maandag 19-01-2015:

Aanwezig: Jaap Aartman (algemeen en  voorzitter) Lia van Trigt(gehandicapten en chronisch zieken), Ans Stolwijk (mantelzorg en vrijwilligers), Carla Punt (GGZ en allochtonen), Rineke Rijfers( Nederlandse patiënten vereniging) Henk slof (PGSN, senioren en gehandicapten), Janneke Kelder (jeugdzorg en mensen met een dementie).
Afwezig: Marjan Bos (senioren, mantelzorgers, vrijwilligers)
Gast:  Kees van Middelkoop, voorzitter Cliëntenraad WijdeZorg. (toehoorder)

1. Jaap opent de vergadering.

2.Vaststellen agenda en mededelingen:
Agenda is vastgesteld.
Mededeling door secretaris:
– Brief vanuit Zorgbelang inzake de berichtgeving aan gemeenten omtrent veranderingen in de jeugdzorg. De Wmo-adviesraad kreeg dit als informatie zodat we weten dat er acties zijn uitgezet vanuit Zorgbelang naar gemeenten toe. Ter info.
– Nav de vorige vergadering waar Marja Kraakman als gast aanwezig was is er een brief binnengekomen met daarin aanvullende informatie over Activite, indeling, werkgebied en taken. Ter info.
– Vanuit de Regiotaxi Holland Rijnland zijn de tarieven voor 2015 toegestuurd. Ter info.
– De woningbouwstichting geeft een voorlichting over het nieuwe project in “oude” Aar en Amstel. Het betreft appartementen voor ouderen. Henk en Carla gaan hier naar toe: 29-01 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wat gebeurt er met het Koetshuis in de Dorpsstraat in Nieuwkoop?

3. Concept notulen 03-11- 2014:
Vanuit de leden is er een verzoek om een actuele ledenlijst. Deze zal worden toegestuurd door Lia. Bladzijdenummering neemt Lia mee.
Notulen zijn goedgekeurd en zullen door Lia worden verstuurd naar secretariaat en  de wethouder.

4. Ontwikkelingen vanuit de gemeente/gemeenschap:
We zijn allemaal erg benieuwd naar de ervaringen tot nu toe en doen een rondje om de ervaringen te peilen.
Henk vraagt zich af hoe het staat met de voortgang rond de verordening Sociaal Domein. Tot nu toe niets meer vernomen.
Carla heeft vernomen dat Vluchtelingenwerk stopt.  Wie neemt deze taak over? Wat is de rol van het SPP in deze?
Ook heeft zij gehoord van een weerbaarheidstraining voor allochtonen. Goed idee maar waar komt dit idee vandaan?
Lia heeft niet zulke positieve ervaringen met de firma Jens> rolstoelverstrekking. Dit ging en liep niet voorspoedig. Het Wmo-loket, (de medewerkers) hadden een actieve rol in dit proces. Dit werd als positief ervaren. De vraag is wel of er meer op/aanmerkingen zijn rond de firma Jens. Lia hoort nl. meer negatieve geluiden. Fa Jens is per 1-1-2015 gefuseerd met fa. Beenakker.

Hoe is de communicatie vanuit de gemeente naar de cliënten met een PGB en zorgvragen op het gebied van dagbesteding? Lia hoort van een familie met diverse zorgvragen dat zij terug gebeld zou worden maar dat dit niet gebeurt. De communicatie lijkt niet waterdicht.

SPP Nieuwkoop: Aleid v.d. Meer stopt per 1-4-2015. Komt er vervanging?
Jaap neemt hierover contact op met René Carlier bespreekt ook  het communicatieplan m.b.t. de inzet/ werkwijze van TOM.       Actie: Jaap

Nog een communicatiepunt: weet ieder van het bestaan van TOM?
Lia hoort van cliënten/klanten Wmo dat men denkt dat TOM een persoon/man is.
“Tom belt ons terug”.....................
Nog even voor de duidelijkheid:
Per 1-1-2015 hebben we te maken met grote veranderingen.
Project TOM= dan van kracht.

Zie onderstaand artikel als toelichting: van de site dichtbij.nl

TOM in de Buurt brengt zorgondersteuning dichtbij

ALPHEN AAN DEN RIJN - Acht organisaties gaan vanaf 1 januari samen inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop ondersteunen. Dat doen ze onder de naam Tom in de Buurt. 'Samen hebben we de expertise die nodig is voor de zorg- en welzijnstaken die de gemeente vanaf 2015 heeft', vertelt Elke Louwers.
Medewerkers van Tom in de Buurt spreken de komende maanden met alle mensen die gebruikmaken van de zorg die over gaat naar de gemeente. Deze mensen ontvingen in september een brief van de gemeente. Projectmanager Elke Louwers: 'Wij willen weten welke ondersteuning zij nu krijgen en wat zij nodig hebben. Zo kunnen wij hen een passend aanbod doen. Wij realiseren ons dat de veranderingen spannend zijn, juist voor kwetsbare mensen. We doen er alles aan dit proces zorgvuldig te laten verlopen.'

Thuis
Tom in de Buurt brengt zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. 'Dat deden we al als aparte dienstverleners, maar gaan we nu samen doen, waardoor we elkaar versterken en de ondersteuning dichter bij huis kunnen organiseren. Onze expertise komt samen in de wijken en kernen. Wat we daar precies gaan doen, hangt af van wat er nodig is. We sluiten aan bij wat er al is. In Kaag en Braassem werken we samen met De Driemaster, in Nieuwkoop met Stichting Welzijn Nieuwkoop en in Alphen aan den Rijn zijn we onderdeel van de gemeentelijke toegangsteams in de wijken. Wij kijken naar wat mensen zelf kunnen en hoe we ze hierbij kunnen ondersteunen. We werken ernaartoe dat mensen ons niet meer nodig hebben. Al weten we dat er kwetsbare mensen zijn die altijd ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen blijvend op ons rekenen'.

Persoonlijke naam
De acht organisaties werken samen onder de naam Tom In de buurt. 'Omdat we het graag eenvoudig houden, hebben we gekozen voor een persoonlijke naam: TOM weet raad. TOM helpt een handje. De letters staan voor onze kernwaarden: Talent, Ondersteuning en Meedoen. Oftewel, wij helpen mensen bij het inzetten van hun talent. Niet meer kijken naar wat níet kan, maar naar wat wél kan. Als we weten wat iemand kan, zorgen wij voor passende ondersteuning. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: Meedoen. Iedereen hoort erbij.'

Janneke heeft medewerkers van TOM gesproken op de nieuwjaarsreceptie. Zij kwamen positief en enthousiast over.
Lia heeft gehoord van een initiatief: een nieuwe thuiszorgorganisatie “PIEN”  Een initiatiefnemer heeft Lia gebeld en gevraagd of men een presentatie kan houden in de Wmo adviesraad. We wachten dit verder af.

Algemeen lijkt de communicatie een aandachtspunt.
We bespreken dit als de wethouder in maart aansluit in onze vergadering.

Indicaties: Janneke vraagt hoe dit gaat met/bij mensen die nu een indicatie hebben.
Het is een overgangsjaar maar de indicatiesteller vanuit de gemeente zal dit in kaart brengen.
(Wmo loket, TOM, thuiszorg)
Voor verpleegkundige zorg/ indicatie zal de verpleegkundige van Activite dit oppakken.
Lia heeft dit al ervaren in haar thuissituatie.

Jaap vraagt zich af hoe dit gecontroleerd wordt vanuit de gemeente Er komt meer afstand door bundeling van organisaties.

Rineke merkt op dat er verschillen in gemeenten zijn waardoor de indicaties en daardoor zorgaanbod verschillend zal worden ingezet.
Carla heeft zich aangemeld om zitting te nemen in de klachtencommissie van Wijde-Zorg> m.b.t. huisvesting, huursubsidies, huurprijs etc.

5. Bijeenkomsten waaraan deelgenomen:

Carla en Ans hebben deelgenomen aan:
Cliëntparticipatie na 1-1-2015:
Workshop gehouden op 26-11-2014. Ans en Carla bezochten deze workshop.
JSO en Zorgbelang verzorgden deze middag (vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur) + eenvoudige lunch. Er waren 4 sprekers deze middag:
1) Een ouder (tevens voorzitster van het verstandelijk gehandicapten platform Haaglanden) De grondhouding in een samenwerkingsverband moet zijn: vertrouwen en een wil tot samenwerking. Je moet ervaren dat er naar je geluisterd wordt.
2) Een beleidsmedewerkster voor het jeugdbeleid. Zij had jongeren aangesteld als adviseurs en samen vormden ze een jongerenplatform. Dat platform gaf aan 10 gemeentes advies over het jeugdbeleid van de diverse gemeentes.
3) De voorzitter van de Wmo-adviesraad Drechtsteden.De Adviesraad moet onafhankelijk zijn, maar toch zowel formeel als informeel moet er een breed contact zijn met de wethouders. De beleidsregels en de interne regels moeten bekend zijn en men moet met de portefeuille-houders samenwerken.
4) Een gemeenteambtenaar van de gemeente Leiden. De gemeente krijgt nieuwe taken en er zijn nieuwe doelgroepen voor het gemeentebeleid (zoals beschermd wonen). Daar is kennis voor nodig. Concrete verhalen moeten in beleid vertaald worden en beleid moet tot uitvoering komen.
De slotconclusie was: Er is erg veel communicatie nodig en maak duidelijk wat je van elkaar verwacht.

Verder zijn er geen bijeenkomsten bijgewoond.

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt:

Henk: Mantelzorgcafé d.d. 27-01-2015 in de Aarhoeve. Ans en Rineke gaan daar naar toe.
Het mantelzorgcompliment 2015: een formulier aanvragen bij het Wmo loket. De aanvraag wordt beoordeeld en de cliënt wordt bezocht ter beoordeling.
Rineke heeft het Wmo-loket bezocht in Nieuwveen en vond dat dit niet goed te vinden was. Het is niet duidelijk.
Weer genoeg punten en vragen om met de wethouder te bespreken.
Lia heeft haar uitgenodigd om aan te sluiten in ons overleg van 16 maart. Dit is bevestigd.
Kees  geeft aan dat hij het positief vond om aan te sluiten.
Hij is zich aan het inwerken op veel gebieden. Heeft het gevoel dat hij opnieuw het wiel aan het uitvinden is en krijgt op deze manier een beter beeld van de Wmo-adviesraad.
Hij komt op voor de belangen van cliënten die dit zelf niet (meer) kunnen. Naast de bewoners van de Kaleidoscoop is deze cliëntenraad er ook voor mensen die de zorg thuis ontvangen.
Zij vergaderen 4 maal per jaar.

Volgend overleg: maandag 16 februari 2015 in gemeentehuis Ter Aar.

11. Jaap sluit de vergadering.

Vergaderdata 2015:
Twee weken voor de meningsvormende raad komen we bij elkaar:
16 februari      Ter Aar
16 maart          Nieuwveen
13 april            Ter Aar
11 mei             Nieuwveen
15 juni             Ter Aar
13 juli              Nieuwveen
14 september   Ter Aar
12 oktober       Nieuwveen
09 november   Ter Aar.


 

 

Top