Ruimte voor ruimte regeling

De gemeente Nieuwkoop biedt op grond van de provinciale Ruimte-voor-ruimteregeling de mogelijkheid voor glastuinbouwbedrijven om hun bedrijf te saneren in ruil voor de bouw van een beperkt aantal woningen. De Ruimte-voor-ruimteregeling kan uitkomst bieden voor agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf en de sanering ervan willen realiseren door middel van de bouw van een aantal woningen. Aan deze ruil heeft de provincie een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag het maximaal te bouwen woningen niet meer dan drie bedragen, moeten de woningen worden gebouwd op het perceel waarop het glas wordt gesloopt en mag de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse niet afnemen.

Provinciaal beleid

De hiervoor genoemde voorwaarden heeft de provincie Zuid-Holland opgenomen in haar ruimtelijke beleid: de Visie Ruimte en Mobiliteit. Bij dat beleid is een aantal regels vastgesteld in de provinciale Verordening Ruimte (PVR). In de nu geldende versie van de PVR, die is vastgesteld op 16 december 2015, is het Maatwerkgebied greenport Aalsmeer opgenomen. Dit maatwerkgebied is van toepassing binnen de gemeente Nieuwkoop. Het beslaat grofweg het gebied dat in het Nieuwkoopse bestemmingsplan Glastuinbouw bekend is als glastuinbouwconcentratiegebied. In dat gebied werd tot 16 december 2015 door de provincie Zuid-Holland geen andere ontwikkeling toegestaan dan ontwikkelingen ten behoeve van glastuinbouw. Nu zijn er ook andere ontwikkelingen mogelijk dan enkel ten behoeve van glastuinbouw, mist de voorwaarden uit de PVR worden nageleefd. De provincie beoordeelt alle aanvragen die zijn gebaseerd op de Ruimte-voor-ruimteregeling, voordat de gemeente Nieuwkoop een beslissing neemt op een dergelijke aanvraag.

Bestemmingsplannen en wijzigingsbevoegdheden

In onze gemeente is in drie geldende bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling. In het in procedure zijnde bestemmingsplan Landelijk Gebied is een regeling opgenomen voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing. Van de regeling voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing kan op dit moment nog geen gebruik van worden gemaakt. Het bestemmingsplan is nog in procedure en nog niet in werking.

  1. Glastuinbouwgebied.
  2. Langeraar en Papenveer
  3. Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker
  4. Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Wilt u gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheden voor de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling in een van de hierboven genoemde bestemmingsplannen of heeft u vragen over de regeling voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing in bestemmingsplan Landelijk Gebied, dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Wilt u langskomen dan moet u eerst een afspraak maken. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, telefoonnummer 14 0172. Voor vragen over gemeentelijk beleid ruimte voor ruimte regeling kunt u contact opnemen met Stefan Veenenberg, telefoonnummer 14 0172.

Top