Vragen en antwoorden over de ontwikkelingen nabij Intratuin Ter Aar (26-03-2018)

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Op donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over het onderwerp ‘detailhandelbestemming achter de Intratuin’. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Wat houdt dit besluit in?

Met dit besluit wordt de huidige gebruikssituatie op het terrein voor maximaal één jaar bevroren. In dat jaar mag er dus geen supermarkt worden gestart. Ook worden nieuwe aanvragen om omgevingsvergunning aangehouden tenzij het gaat om een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Intratuin zelf. De raad heeft nu een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen.

Vragen die op dit moment leven

 1. Vraag: de raad heeft een voorbereidingsbesluit genomen. Wat betekent dit, gaan de plannen niet door?
  Met het voorbereidingsbesluit ‘koopt’ de gemeenteraad tijd. Nu het voorbereidingsbesluit is genomen, heeft de gemeente een jaar de tijd om met een oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt en dat er met de ontwikkelaar onderhandeld wordt over alternatieven. Dit besluit heeft wel financiële gevolgen.
   
 2. Vraag: Hoe kan er een detailhandelbestemming zijn afgegeven voor deze locatie?
  In 2006 is op verzoek van de Intratuin het bestemmingsplan gewijzigd: dit om in de toekomst de Intratuin verder te kunnen uitbreiden. In 2013 is het bestemmingsplan geactualiseerd. De wet-en regelgeving voor het opstellen van bestemmingsplannen was toen gewijzigd (Wet Ruimtelijke Ordening, Wro). Volgens de Wro was het niet mogelijk om de uitbreiding uitsluitend te bestemmen op naam van Intratuin. Daarom is in het bestemmingsplan 2013 de bestemming op dit perceel algemeen bestemd (veralgemeniseerd) tot ‘detailhandel’.
   
 3. Vraag: waarom heeft de gemeente toestemming gegeven voor een supermarkt?
  Als gemeente zijn we gebonden aan de wetten en regelgeving met betrekking tot het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat detailhandel toe, een supermarkt valt onder de detailhandel. Op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan, die past in en voldoet aan de regels en eisen van het bestemmingsplan, dan zijn we wettelijk verplicht om daar een omgevingsvergunning voor af te geven.

  Het college is echter geen voorstander van een supermarkt op deze locatie. Zodra duidelijk werd, dat de aanvraag mogelijk een nieuwe supermarkt betrof, is het college in gesprek gegaan met de ontwikkelaar. Tijdens dit overleg heeft het college aangegeven een supermarkt niet wenselijk te vinden en niet mee te werken aan aanpassingen in de openbare ruimte die daarvoor nodig zijn. Ook is aangegeven wel open te staan voor andere ontwikkelingen op deze locatie.
   
 4. Vraag: Er wordt gezegd dat er een principeovereenkomst is tussen de projectontwikkelaar en JUMBO en ALDI over vestiging in de winkels bij Intratuin. Is dit waar?
  Deze informatie is bij ons niet bekend. We hebben recent contact gehad met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaf in dit gesprek aan dat er met verschillende partijen wordt onderhandeld en dat geen principeovereenkomst is ondertekend. Over de vraag met welke partijen wordt onderhandeld, wilde de ontwikkelaar geen uitspraak doen.
   
 5. Vraag: Wat is de rol van de gemeente / wat doet de gemeente in dit traject?
  Als gemeente zijn we gebonden aan de wetten en regelgeving met betrekking tot het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat detailhandel toe. Op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan, die past in en voldoet aan de regels en eisen van het bestemmingsplan, zijn  we wettelijk verplicht om daar een omgevingsvergunning voor af te geven.

  Wel heeft het college een gesprek gehad met de ontwikkelaar. Tijdens het gesprek is aangegeven we geen voorstander zijn van een supermarkt op die locatie. In dit gesprek is ook aangegeven dat we wel willen praten over alternatieven. Inmiddels heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit houdt in dat gedurende één jaar niet de activiteit supermarkt op deze locatie mag worden uitgevoerd. De raad heeft dan een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen.
   
 6. Vraag: Als er winkels komen bij de Intratuin, gaat dit dan niet ten koste van het Lindenplein? Met andere woorden: hoe denkt de gemeente leegstand op het Lindenplein tegen te gaan?
  Dit hangt af van veel factoren, zoals consumentengedrag en -bestedingen en de verhouding tussen vraag en aanbod van winkelruimte. De gemeente is geen marktpartij en heeft op de ontwikkeling van het winkelaanbod geen directe invloed. Wel starten we dit jaar met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Ter Aar. In deze gebiedsvisie nemen wij de herontwikkeling van de Vlinderlocatie mee en ook het Lindenplein en Vosholplein. We verwachten de 2e helft van 2018 te kunnen starten met dit traject. Bij het opstellen van de visie zullen we actief inwoners, ondernemers, dorpsraad en andere belanghebbenden betrekken.
   
 7. Vraag: Wat is erop tegen om extra winkels bij de Intratuin te plaatsen? Concurrentie is goed, dat zie je overal. Is ook werkgelegenheid!
  We zijn geen voorstander van een extra (of 2) supermarkt(en) op deze locatie. We zijn van mening dat winkels elkaar versterken door ze zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen in het (winkel-)centrum. Wel staan wij open voor alternatieven op het terrein, dit hebben wij ook bij de ontwikkelaar aangegeven.Overigens is concurrentie tussen ondernemers aan de ondernemers zelf. De gemeente is hierin geen partij.
   
 8. Vraag: Het winkelaanbod verbreden is juist een goed idee. Met een mooie lunchroom in het centrum trek je ook de mensen daar naartoe. Zo wordt Ter Aar ten minste weer een aantrekkelijk dorp.
  De gemeente start binnenkort met een beleidsvisie op het centrum van Ter Aar om ervoor te zorgen dat het centrum van Ter Aar aantrekkelijk wordt en blijft – nu en in de toekomst. In een beleidsvisie geven we weer hoe we de toekomst zien van het centrum. Deze beleidsvisie omvat de locatie van De Vlinder, het Lindenplein en het Vosholplein. Een horecafunctie/ lunchroom past hier zeker in. Wel willen we aangeven dat de gemeente geen marktpartij is, en dat wij geen directe invloed hebben over de ontwikkeling van het winkel- en horeca aanbod.
   
 9. In Ter aar is geen behoefte aan een tweede winkelcentrum. Er staan nu al heel veel panden leeg
  We zijn geen voorstander van een extra (of 2) supermarkt(en) op deze locatie. We zijn van mening dat winkels elkaar versterken door ze zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen in het (winkel-)centrum. Wel staan wij open voor alternatieven op het terrein, dit hebben wij ook bij de ontwikkelaar aangegeven. Wel willen we aangeven dat er op dit moment slechts 1 winkelpand leeg staat op het Lindenplein.

Overige vragen / algemeen

 1. Vraag: Hoe moet het nu verder, kunnen wij als inwoners nog iets doen?
  Conform het bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar wettelijk het recht om op deze locatie detailhandel te ontwikkelen.  Inmiddels heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit houdt in dat gedurende één jaar niet de activiteit supermarkt op deze locatie mag worden uitgevoerd. De raad heeft dan een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit is te vinden op www.nieuwkoop.nl. (link naar raadspagina)
   
 2. Vraag: Hoe houdt de gemeente ons op de hoogte van ontwikkelingen?
  We informeren via de gemeentelijke website en Nieuwkoop Nieuws en mogelijk informeren we inwoners en belanghebbenden in Ter Aar aanvullend via nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.

Top