Vaststelling definitieve beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck (01-07-2015)

Dit item is verlopen op 12-08-2015.

Het definitieve beheerplan Natura 2000-gebied ligt van 1 juli tot en met 12 augustus 2015 ter inzage.

Dit gebied in de gemeenten Nieuwkoop en Woerden heeft unieke landschappen met onder andere veenmosrietland en galigaanmoeras. In het gebied leven tientallen zeldzame dier- en plantensoorten, zoals de purperreiger, de noordse woelmuis en de groenknolorchis. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor dit natuurgebied hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken het definitieve beheerplan vastgesteld, in samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in en rondom het gebied. De provincie Utrecht heeft met het Beheerplan ingestemd. In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar (2015-2021).

Beroep en terinzagelegging

Tegen het definitieve Beheerplan kunt u tot en met 12 augustus 2015 in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Beheerplan ligt van 1 juli tot en met 12 augustus 2015 ter inzage op de volgende locaties:

 • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;
 • het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;
 • de provincie Utrecht, Archimedesweg 6 te Utrecht;
 • de gemeente Nieuwkoop, Teylersplein 1 te Nieuwveen;
 • de gemeente Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden.

U kunt het definitieve beheerplan met bijlagen ook inzien op www.zuid-holland.nl/terinzage en de websites van de andere bovenstaande overheden.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. De beroepstermijn is van 2 juli tot en met 12 augustus 2015. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten;

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
 • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;
 • uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie: www.raadvanstate.nl

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het Beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen de gronden van het besluit van de vaststelling van het definitieve beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele definitieve beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor van kracht zijn. Dit betekent concreet dat u alleen in beroep kunt gaan tegen de inhoud van:

 • hoofdstuk 3, paragrafen 3.1 en 3.2;
 • hoofdstuk 4, paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3;
 • de bijbehorende bijlagen over de beoordeling van huidig gebruik in het bijlagenrapport voorbereidend onderzoek beheerplan, bijlagen O4-1a en O4-1b.
Top