Van peuterspeelzaal naar peuteropvang (24-03-2016)

Dit item is verlopen op 08-04-2016.

De gemeente Nieuwkoop onderzoekt samen met kinderdagverblijf Polderpret en Stichting Kinderopvang Liemeer de mogelijkheden voor peuteropvang in de gemeente.

In de gemeente Nieuwkoop zijn 7 peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen zijn op dit moment onderdeel van de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN). SPN heeft al langere tijd financiële problemen en heeft hulp gevraagd aan de gemeente om deze problemen op te lossen. De gemeente is samen met de SPN en een aantal lokale kinderopvangorganisaties een traject gestart om het peuterspeelzaalwerk te waarborgen en toekomstbestendig te maken binnen het beleid en budget dat de gemeenteraad hiervoor heeft vastgesteld. Het college van B&W is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid en voor een doelmatige besteding van de beschikbare middelen. B&W beslist aan welke organisatie de subsidiemiddelen in de toekomst worden toegekend.

Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL) en kinderdagverblijf Polderpret hebben de handen ineen geslagen en samen een plan ingediend bij de gemeente over het aanbieden van peuteropvang. Naast dit plan heeft de gemeente nog twee andere plannen van kinderopvangorganisaties ontvangen. Het college van B&W heeft ervoor gekozen om het plan van SKL en KDV Polderpret verder te laten uitwerken. Dit plan sluit het beste aan bij de wensen vanuit het college.

Door het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij een kinderopvangorganisatie kunnen de financiële middelen efficiënter ingezet worden. Onder andere door ruimtes optimaal te benutten en door lagere overheadkosten. Ook kunnen alle werkende ouders in de nieuwe situatie kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wat betekent dit?

Het plan van KDV Polderpret en SKL richt zich op het in stand houden van peuteropvang in alle kernen waar nu ook een peuterspeelzaal aanwezig is. De peutergroepen werken ook in het nieuwe plan met het VVE-programma Peuterpraat. Voor de kinderen verandert er op deze manier zo min mogelijk. De peuters worden in een kindvriendelijke, veilige omgeving spelenderwijs begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo worden zij optimaal voorbereid op de basisschool en is er een goede overdracht naar en samenwerking met de scholen.

Wat verandert er?

Ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal betalen nu een vaste ouderbijdrage. De overige kosten worden vergoed vanuit de subsidie van de gemeente. Als  het peuterspeelzaalwerk geïntegreerd is in de kinderopvang komen tweeverdienende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die gelijk is aan de ouderbijdrage van de kinderopvangtoeslag. Hierdoor gaan ouders die wel recht hebben en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hetzelfde betalen. De overige kosten worden door de kinderopvangorganisaties aangevuld met de subsidie die zij van de gemeente ontvangen. De kosten voor peuteropvang zullen voor inkomens tot circa € 60.000,- per jaar lager uitkomen dan de  ouderbijdrage die ouders nu betalen.

De nieuwe werkwijze zorgt voor flexibiliteit in de opvang. Ouders kunnen peuteropvang combineren met andere vormen van opvang (kinderdagverblijf of BSO).

Vervolgtraject

De gemeente werkt samen met SKL en KDV Polderpret het plan verder uit. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het college een definitief besluit nemen over de toekenning van de subsidiemiddelen. We streven ernaar om de nieuwe werkwijze uiterlijk in te laten gaan op 1 januari 2017.

In het plan van KDV Polderpret en SKL is het de bedoeling om zoveel mogelijk dezelfde gezichten voor de groep te houden. Dit zorgt voor rust bij de kinderen en de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd blijft gewaarborgd. De gemeente, KDV Polderpret en SKL willen dit uitgangspunt graag uitwerken in overleg met SPN.

Top