Uitvoering van de Economische actieagenda krijgt vorm (27-10-2017)

Dit item is verlopen op 10-11-2017.

In 2016 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop de Economische actieagenda vastgesteld. De agenda beoogt ruimte te geven voor ondernemen in Nieuwkoop. In de agenda zijn de ambities vertaalt naar concrete acties. Deze acties zijn in de afgelopen periode uitgewerkt door verschillende werkgroepen, namelijk ‘Retail’, ‘ZZP’ en ‘Bovenland’. 

In augustus en september 2017 hebben de drie werkgroepen hun adviezen gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad. Als vervolg op deze presentaties heeft het college ermee ingestemd om voor elk van de voorgelegde adviezen te onderzoeken of en hoe dit advies kan worden uitgevoerd binnen de financiële kaders. Ook wordt bekeken wie de initiatiefnemer is, de gemeente of ondernemers zelf. Hieronder een kleine samenvatting van de uitkomsten per werkgroep:

Werkgroep Retail

Binnen de werkgroep Retail is er overeenstemming over de meeste aanbevelingen door het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). DNWS onderzocht de toekomstbestendigheid van de detailhandel in het centrum van de kern Nieuwkoop. De ondernemers aan het Kennedyplein en aan het Reghthuysplein e.o. verschillen echter wezenlijk van mening over de cruciale aanbeveling van DNWS: de detailhandel concentreren op één plek, namelijk op en rond het Reghthuysplein. Een toekomstbestendige detailhandel in de kern Nieuwkoop, moet echter een breed draagvlak hebben onder de ondernemers en vastgoedeigenaren. Om dit voor elkaar te krijgen, zet de gemeente een bemiddelaar in.

Ook is het van belang om inzicht te krijgen in de (toekomstige) behoefte en het koopgedrag van de consumenten. Dit koopgedrag en de toekomstige behoefte van consumenten willen we laten onderzoeken in afstemming met de bemiddelaar en diverse partijen. We verwachten dat de bemiddelaar binnen drie maanden een advies kan uitbrengen aan college en gemeenteraad.

Werkgroep ZZP

De werkgroep ZZP (zelfstandigen zonder personeel) onderzocht  een mogelijke locatie voor een ondernemershuis naar voorbeeld van het I-Flowcenter in Alphen aan den Rijn. Uit een behoeftepeiling onder ZZP-ers bleek dat er geen behoefte is aan een ondernemershuis. Wel aan een voorziening in de vorm van een ondernemersloket.

Daarnaast ging de werkgroep aan de slag om te onderzoeken wat ondernemers nodig hebben om ze te faciliteren in hun ondernemerschap. Het advies van de werkgroep ZZP richt zich -in de kern- op twee thema’s: toekomstbestendige, themagerichte dienstverlening en verbindend samenwerken. Deze thema’s sluiten aan bij de uitkomst van de ondernemerspeiling, die voor de zomer is gehouden en bij ons voornemen tot de doorontwikkeling van het ondernemersloket. Hierbij is het ondernemersloket 2.0 van de gemeente Enschede een mooi voorbeeld. Daarnaast willen we kijken hoe we de digitale dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Werkgroep Bovenland

Deze werkgroep ging aan de slag met de opdracht: hoe houden we Bovenland florerend en toekomstbestendig. Hierbij is gekeken naar vraag en aanbod van bedrijfsruimte, ruimtelijke kaders, parkeren, onderhoud en beheer openbare ruimte en parkmanagement. Bij de uitvoering van de acties wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen acties vanuit de gemeente en acties vanuit de ondernemers. Op basis van het rapport en de adviezen stellen we een uitvoeringsplan op. Hierbij onderzoeken we wat haalbaar is. Hierbij kijken we ook naar het huidige beleid van zowel gemeente als provincie, dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de aanbeveling om Bovenland uit te breiden.

Top