Uitslag draagvlakmeting BIZ Reghthuysplein en omgeving (21-12-2017)

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Op initiatief van een aantal ondernemers op BIZ Reghthuysplein e.o is afgelopen jaar (2017) gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Deze regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is. In de afgelopen weken heeft de draagvlakmeting hiervoor plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde regeling. De Verordening BIZ Reghthuysplein  e.o.  treedt daarmee in werking per 1 januari 2018. Wettelijk is vastgelegd dat een BIZ regeling pas in werking mag treden wanneer minimaal de helft van het aantal stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. Van dat aantal geldig uitgebracht stemmen moet minimaal 66,6% voor de invoering zijn. Uit de gehouden draagvlakmeting blijkt dat 89% voor invoering is.

Uitslag draagvlakmeting BIZ Reghthuysplein e.o

  • Aantal stemgerechtigden: 40 (100%)
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 37 (92,5%). 
    • Aantal stemmen voor: 33 (89,2%) - om het BIZ in te voeren, was een percentage van minimaal 66,6% nodig
    • Aantal stemmen tegen: 4 (10,8)

Top