Subsidieregeling buurtsportcoaches (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

De gemeente Nieuwkoop ontvangt vanuit het Rijk een bijdrage om ‘sport en bewegen in de buurt’ te stimuleren. Dit kan door een zogenaamde ‘buurtsportcoach’ in te zetten.

De buurtsportcoach heeft als doel om mensen enthousiast te maken voor sport- en bewegen en het sport- en beweegaanbod in de gemeente uit te breiden. Bijvoorbeeld door laagdrempelig activiteiten aan te bieden op school, straat en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten.

De buurtsportcoach richt zich op alle inwoners, met speciale aandacht voor de jeugd tot en met 18 jaar, volwassenen vanaf 45 jaar, mensen met een beperking en mensen met een lage sociaal economische status. Het is de bedoeling dat de buurtsportcoach ook verbindingen legt tussen sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. In 2015 heeft een viertal pilots plaatsgevonden om ervaring op te doen met het werken met buurtsportcoaches en de subsidieverstrekking. Alle vier de deelnemers aan de pilot willen doorgaan met de buurtsportcoach.

De subsidieverstrekking in het kader van de buurtsportcoach zijn voor een deel afwijkend van de voorwaarden en procedures zoals gesteld in de Algemene subsidieverordening Nieuwkoop. Daarom heeft de gemeente voor de subsidieverstrekking buurtsportcoach een eigen subsidieregeling opgesteld. Deze regeling is nu door het college vastgesteld. In deze regeling vinden instellingen en organisaties hoe ze de subsidie kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd via www.overheid.nl en het elektronisch gemeenteblad. Informatie over de buurtsportcoach, de regeling en het aanvraagformulier is ook te vinden op www.nieuwkoop.nl.

Top