Rijn- en Veenstreek wordt toeristische trekpleister met flexibel meerjarenprogramma (17-03-2016)

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop werken actief samen in projecten uit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP).

Het LOP is een beleidskader om het karakteristieke veenweidelandschap te behouden en te versterken. Inmiddels zijn verschillende projecten uit het LOP afgerond, zoals het aanleggen van wandelpaden en het aanplanten van gebiedseigen beplanting.

Gezien de goede samenwerking, is het plan opgevat om gezamenlijk een nieuw meerjarenprogramma op te stellen voor de Rijn – en Veenstreek, gebaseerd op het LOP. Met dit programma verschuift het doel van ‘landschapsontwikkeling’ (LOP) naar ‘recreatie ontwikkeling’ (LOP+). Om het programma vorm te geven is intensief samengewerkt met ondernemers uit de horeca en recreatieve sector en brancheorganisaties. Via verschillende actieve bijeenkomsten, is een visiedocument recreatie, toerisme, natuur en landschap opgesteld voor de Rijn- en Veenstreek. Dit document is vertaald naar een flexibel Meerjarenprogramma 2016-2021. Tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn veel positieve (samenwerking)contacten ontstaan tussen de verschillende ondernemers in de drie gemeenten. Het programma is dan ook echt een gezamenlijk product geworden tussen de drie gemeenten, ondernemers en bracheorganisaties met als doel om van onze regio een toeristische trekpleister te maken. Vertegenwoordigers van de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn beslissen samen met een aantal partners uit het netwerk van ondernemers en maatschappelijke partners over de uitvoering van de projecten.

Tegelijkertijd is de provincie Zuid Holland bezig met het opstellen van een nieuw ‘Uitvoeringsprogramma Groen’. Dit programma geeft aan in welke projecten de provincie concreet investeert in de vorm van een ‘Gebiedsdeal met subregio’s’. Gemeenten kunnen geld bij de provincie aanvragen als cofinanciering voor een (groen)project. De provincie gaat uit van een cofinanciering van maximaal 50%. Om geld aan te kunnen vragen voor de projecten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Rijn- en Veenstreek, moeten eerst de drie gemeenteraden instemmen met het programma. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het programma en de daarvoor benodigde financiering op 7 april tijdens de meningsvormende raad.

Top