Raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders (08-02-2016)

Dit item is verlopen op 22-02-2016.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op de locaties Ter Aar (Middelweg), Langeraar (Damstaete), Nieuwveen (Teylersplein en A.H.Kooistrastraat), Zevenhoven (Stationsweg) en Nieuwkoop (Koetshuis) extra, tijdelijke of permanente, huurwoningen te realiseren.

De raad besloot daarnaast dat het college ook onderzoek moet doen naar de mogelijkheid om extra huurwoningen toe te voegen binnen de woningbouwprojecten die al in aanbouw zijn. Deelplan De Beuk in De Verwondering en Vivero bieden daarvoor mogelijkheden. De bouw van extra woningen is nodig, omdat de vraag naar huurwoningen door de grote toestroom van statushouders in korte tijd erg is toegenomen. De gemeente Nieuwkoop moet dit jaar ca. 60-90 statushouders plaatsen. Nieuwkoop wil op een goede manier voldoen aan deze taakstelling, maar wil ook voorkomen dat de (relatief korte) wachttijd voor reguliere woningzoekenden teveel oploopt. Dat er nu voor enkele locaties wordt onderzocht of er woningen toegevoegd kunnen worden, betekent niet per se dat daar statushouders, of alleen maar statushouders, komen wonen. Nieuwkoop streeft ernaar om statushouders zoveel mogelijk gespreid over verschillende dorpen een woning aan te bieden. In de uitwerking van de plannen zal uitgebreid aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden om dat daadwerkelijk te realiseren. De uitkomsten van het nadere onderzoek naar de locaties wordt in april weer voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit op dat moment welke locaties ook echt gebruikt zullen worden, op welke manier, en in welke volgorde. Het college betrekt inwoners bij het onderzoek naar de mogelijkheden per locatie. Omwonenden van locaties krijgen van de gemeente een uitnodiging om mee te praten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in maart.

Een plek om te wonen is nog maar het begin

De gemeenteraad heeft, net als veel inwoners, aandacht gevraagd voor begeleiding van statushouders bij hun inburgeringsproces. Het college van B&W maakt voor de raad een overzicht van alle activiteiten die er zijn om statushouders te begeleiden. Daarbij geeft het college aan waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Inwoners die willen helpen bij de begeleiding zijn heel welkom. Zij kunnen zich aanmelden via opnieuwthuis@nieuwkoop.nl.

Top