Preventieve aanpak huurachterstanden en huisuitzettingen in de maak (14-04-2016)

Dit item is verlopen op 28-04-2016.

         Nieuwkoop              http://www.kaagenbraassem.nl/templates/images/internet/logo.png                     

Gemeenten en Woondiensten Aarwoude  nemen samen initiatief

In de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop wordt gewerkt aan nieuw beleid om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Het initiatief van Woondiensten Aarwoude is door beide gemeenten enthousiast ontvangen en heeft al tot verbeteringen geleid.

Aanleiding zijn zorgen over het oplopend aantal huurachterstanden. Niet altijd is aan uitzetting te ontkomen en soms ziet een corporatie zich toch genoodzaakt de rechter hierom te vragen. Liever willen de gemeenten en de corporatie voorkomen dat een beginnende huurachterstand uitloopt op een flinke huurschuld, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Naast financiƫle problemen is sprake van een toename van psychische problemen, vereenzaming en sociaal isolement. In combinatie is dan sprake van meervoudige problematiek. Soms leidt dit tot verwaarlozing of tot overlast voor de omgeving. Om in zulke gevallen het bereiken van een oplossing kans van slagen te geven, is samenwerking met meerdere instanties nodig, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de GGD of de politie.

Preventie

De gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Woondiensten Aarwoude hebben gezamenlijk een werkgroep gevormd, waarin ook de GGD participeert. De werkgroep is begonnen met een werkconferentie waaraan alle denkbare partijen op het uitgebreide gebied van sociale hulpverlening deelnamen. Tijdens deze dag is gekeken naar de bestaande aanpak van ingewikkelde problematiek, de samenwerking van partijen daarbij en op welke punten deze aanpak vatbaar is voor verbetering. Partijen bleken het er over eens te zijn dat de nadruk moet liggen op preventie, het voorkomen van opeenstapeling van problemen. Bij vroegtijdige signalering is het mogelijk problemen binnen de perken te houden en eerder aan oplossingen te gaan werken.

Integraal netwerk

De samenwerking van meerdere hulp biedende partijen is gebaat bij heldere onderlinge afspraken. Zo wordt voorkomen dat organisaties in een hulpverleningstraject (onbedoeld) langs elkaar heen werken, ten nadele van een effectieve hulpverlening. Daarom hebben de deelnemers tijdens de werkconferentie bedacht dat er een integraal netwerk tot stand moet komen, waarbinnen hulpverleners, woningcorporaties en gemeenten nauw met elkaar samenwerken.

Convenant

De werkgroep gaat in nauwe samenwerking met betrokken instanties werken aan een convenant

waarin de samenwerking wordt geregeld. Hierin worden afspraken gemaakt over onder meer informatie-uitwisseling, processtappen, werkafspraken en de regierol. Het beoogde convenant moet de garantie bieden dat bij ingewikkelde sociale- en schuldenproblematiek tijdig de juiste hulp wordt geboden, in goede onderlinge samenwerking tussen de betrokken hulpverleningsinstanties.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Woondiensten Aarwoude: Rogier van der Laan (directeur-bestuurder) via 0172-503555
  • Gemeente Nieuwkoop: Ellen Bakker via 06-23589831
  • Gemeente Kaag en Braassem: Pien van Buul via 06-46265799
Top