Informatieavond Bestemmingsplan Voorwegzone Noorden (27-10-2016)

Dit item is verlopen op 10-11-2016.

Over het voorontwerp-bestemmingsplan Voorwegzone is er op woensdag 9 november 2016 een inloopbijeenkomst in Ontmoetingscentrum De Rietzanger, Theresiahof 9, Noorden.

U kunt hier terecht van 16.00 – 18.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur. Er zijn medewerkers van de gemeente en diverse grondeigenaren aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op de plannen.

Procedure

1. Inzien 

Van 27 oktober tot en met 7 december 2016 kunt u het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl  of bij het Klant Contact Centrum aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen.

2. Reageren

U kunt in die periode reageren op het voorontwerp. Uw reactie kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Vermeld in uw reactie als onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Voorwegzone Noorden’.

3. Wat er met uw reactie gebeurt

Het college behandelt alle ingekomen reacties. Als het nodig is, wordt het plan hierop aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan wat hieruit ontstaat wordt weer ter inzage gelegd. Hierbij kunt u een officiële ‘zienswijze’ indienen.

Het bestemmingsplan

Het plan gaat over de herontwikkeling van negen bedrijfslocaties en glastuinbedrijven aan de Voorweg tussen de huisnummers 23a en 113. Met dit plan willen we de kwaliteit van de omgeving verbeteren door:

  • bedrijven te verplaatsen
  • kassen te slopen
  • natuur toe te voegen (groen en water)
  • maximaal 30 woningen te bouwen op de vrijgekomen grond.

Met de betrokken grondeigenaren en ondernemers in het gebied zijn in november 2014 afspraken gemaakt. Met deze afspraken is rekening gehouden bij het opstellen van dit voorontwerp.

Top