Het college licht de volgende besluiten toe: (17-08-2015)

Dit item is verlopen op 31-08-2015.

Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop

In mei dit jaar heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop besloten de algemene begraafplaats aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop uit te breiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen verder uitgewerkt en stelt de gemeenteraad voor een budget beschikbaar te stellen. De uitgewerkte plannen zijn in goed overleg met de Hervormde Gemeente tot stand gekomen.  De begraafplaats wordt uitgebreid met 61 graven. Daarnaast worden er in het najaar 65 graven geruimd. De grafvakken worden daarna opgehoogd, waardoor elk graf een dubbele capaciteit biedt. Het is de bedoeling om deze werkzaamheden aansluitend aan de ruiming van de algemene graven uit te voeren.

De aanvoer van materialen naar de begraafplaats zal zowel over het water als via het Reghthuysplein plaatsvinden. Alles wordt in het werk gesteld om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. De uitbreiding is nodig, omdat er anders binnen een aantal jaar een tekort zou ontstaan aan graven in Nieuwkoop.Naast het beschikbaar stellen van budget voor de graven in Nieuwkoop, wordt ook aan de raad gevraagd om budget vrij te maken voor het aanleggen van urnentuinen in Nieuwkoop en Ter Aar. Dit omdat steeds meer mensen kiezen voor cremeren, waardoor de behoefte aan voorzieningen voor het plaatsen van urnen toeneemt.

Gemeentelijk parkeerbeleid 2015

Om parkeerproblematiek te voorkomen of aan te pakken, biedt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een up-to-date parkeerplan aan. De aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen is voor veel inwoners belangrijk. Het oude parkeerbeleid van de gemeente is gebaseerd op het autobezit dat gold in 2004. Dat is nu niet actueel meer. In het nieuwe beleid wordt duidelijk vastgelegd hoe de gemeente omgaat met parkeergelegenheid in nieuwe woonwijken en in bestaande woonwijken. Dat laatste is belangrijk, want juist in de oudere woonwijken zijn er vaak te weinig parkeerplaatsen. Die wijken zijn aangelegd in een tijd dat het autobezit veel lager was dan nu. Omdat het niet eenvoudig is het aantal parkeerplaatsen in bestaande wijken uit te breiden, wordt de uitbreiding van parkeerplaatsen waar dat nodig is gecombineerd met de uitvoering van groot onderhoud in een wijk.

Bij het gebruik van parkeerplaatsen in de wijk hebben de inwoners ook zelf een verantwoordelijkheid. Iedereen parkeert uiteraard de auto het liefst voor de deur, maar dat blijkt onmogelijk met het aantal auto’s dat een huishouden gemiddeld bezit. Van de inwoners wordt dan ook medewerking verwacht om waar nodig een tweede of derde auto verderop parkeren als daar meer ruimte is.

Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop

Om de verkeersveiligheid van fietsroutes binnen de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen, is een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden met de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van meldingen die inwoners in de afgelopen jaren hebben gedaan en is inbreng gevraagd van de dorpsraden. Ook is gebruik gemaakt van registraties van ongevallen die zich hebben voorgedaan op de Nieuwkoopse fietsroutes. Uit het onderzoek kwamen diverse knelpunten, waar maatregelen voor zijn uitgewerkt. Met het aanbieden van de onderzoeksresultaten wordt de raad ook gevraagd geld beschikbaar te stellen, zodat de maatregelen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan een impuls worden gegeven aan de verkeersveiligheid op het fietsnetwerk van de gemeente Nieuwkoop.

Voorstel vaststellen van wijzigingen in Apv

Het college stelt de raad voor om de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012” (Apv) op een aantal onderdelen te wijzigen. Het gaat onder andere om het vervallen van vergunningsplicht voor growshops, omdat hun bedrijfsactiviteiten strafbaar zijn gesteld. Dit komt door een wijziging in de Opiumwet, waarin handelingen ter voorbereiding van illegale hennepteelt strafbaar zijn gesteld. Growshops hebben zich toegelegd op handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Hun bedrijfsactiviteiten zijn dus strafbaar gesteld. Daarnaast het  afbakenen van een tijdsperiode (09.00 tot 21.00) waarop op zondagen met etenswaren geschikt voor directe consumptie mag worden gevent (bijvoorbeeld ijs).

Ten derde het opnemen van de bevoegdheid voor het college om gebieden buiten de bebouwde kom aan te wijzen waar een aanlijn- en opruimplicht voor honden geldt. Het zal daarbij in het algemeen gaan om gebieden waar vee losloopt. Om redenen van dierenwelzijn en -gezondheid is het los laten lopen van honden in dergelijke gebieden niet gewenst. Tot slot het wijzigen van het artikel dat door para commerciële inrichtingen (dorpshuizen, sociaal-culturele verenigingen en culturele en kerkelijke centra) nog maximaal 24x per jaar drank verstrekt mag worden bij bijeenkomsten. Deze aangepaste opzet sluit beter aan bij de in de praktijk gebleken behoeften en versterkt de wettelijke doelstelling om oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca tegen te gaan.

Top