Evaluatie werken met dorpsraden (10-09-2015)

Dit item is verlopen op 24-09-2015.

Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad het samenwerken met dorpsraden geëvalueerd. Op dit moment zijn vier dorpsraden actief: Rondom de Plassen (Langeraar/Papenveer), De Koet (Noorden/Noordse Dorp), Vrouwenakker en Woerdense Verlaat.

Bij de evaluatie zijn de dorpsraden, raadsleden en medewerkers van de gemeente betrokken geweest door middel van evaluatiegesprekken en een interactieve bijeenkomst. Daaruit is naar voren gekomen dat het werken met dorpsraden als positief wordt ervaren.

De spelregels (afspraken over de samenwerking) met de dorpsraden zijn op een aantal punten aangescherpt. De meest belangrijke wijziging is dat de gemeente en dorpsraden jaarlijks een planning met elkaar gaan maken over de onderwerpen die voortvloeien uit het dorpsplan, de afdelingsplannen van de gemeente en actuele zaken. Zo kan de samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente beter worden afgestemd.

De dorpsraden hebben in 2014/2015 meegedaan aan een pilot, waarbij dorpsraden projectgeld konden aanvragen voor eigen initiatieven. De gemeente heeft aan negen projecten geld toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van € 12.775,--. Het college adviseert de gemeenteraad het bedrag van € 100.000,- dat bij de jaarrekening 2014 is gereserveerd voor initiatieven uit de samenleving breed te bestemmen en ook beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit dorpsraden.

Naast de vier dorpsraden die nu actief zijn, is in Ter Aar/Korteraar een groep inwoners bezig met de afronding van een dorpsplan. De verwachting is dat daar ook een dorpsraad opgericht gaat worden. Het is de bedoeling dat ook de kernen Zevenhoven/Noordeinde, Nieuwkoop en Nieuwveen een dorpsplan opstellen en/of een dorpsraad oprichten. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er onder inwoners van deze kernen voldoende belangstelling is om mee te doen.

De evaluatie Werken met dorpsraden wordt besproken in de meningsvormende raad van 1 oktober 2015. Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Evaluatie werken met dorpsraden is in Nieuwkoop Nieuws van 21 september een special over het werken met dorpsraden opgenomen. In deze special wordt teruggekeken wat dorpsraden gedaan hebben tot nu toe in hun dorp. Van bloembakken en bankjes tot een fietscrossbaantje en een huiskamerproject. Waar zijn ze trots op en waar zijn er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Hieronder kunt u Nieuwkoop Nieuws van 21 september downloaden. Meer informatie vindt u in de raadsstukken

Te downloaden:

Top