Een veilig nieuw jaar, maak het waar! (27-12-2015)

Dit item is verlopen op 02-01-2016.

Laten we er, net als voorgaande jaren, samen voor zorgen dat het nieuwe jaar op een leuke manier begint. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er een paar regels van belang. Als iedereen zich daaraan houdt, nemen we veilig afscheid van het oude jaar en hebben we een plezierig begin van 2016.

Afsteektijden vuurwerk

Op 31 december mag er vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2015 zijn 29, 30 en 31 december.

Veilig vuurwerk afsteken voorkom letselschade

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u minder kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op de website van Stichting Consument en Veiligheid (SCV). Om de kans op letselschade te verminderen geldt vanaf 2015 een verbod op losse verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd

Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan de wijkagent, de medewerker van de gemeente, de ambulanceverpleegkundige, de brandweer en de (huis)arts. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen, intimidatie en beledigingen niet bij. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen aangifte te doen bij de politie.  Wie agressief is en/of geweld pleegt tegen mensen met een publieke taak, wordt snel en streng gestraft. Dit kan doordat het Openbaar Ministerie (OM) net als vorig jaar verdachten van strafbare feiten via ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) afdoet. Het OM streeft ernaar dat een verdachte binnen een dag weet hoe zijn zaak wordt afgehandeld. Dat kan onder andere met een strafbeschikking (boete of werkstraf) of een dagvaarding voor een rechtszaak. Zoals ieder jaar heeft het OM in Den Haag voor de jaarwisseling supersnelrechtzittingen en themazittingen ingepland.

Hulpverleningsdienst nodig? Bel alleen als het echt moet

De feestelijke viering van oud en nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Risico’s die voor elk grootschalig evenement kunnen gelden, zoals drukte, onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen. Risico’s die specifiek gelden voor oud en nieuw zijn schade door vuurwerk en vreugdevuren en overbelasting van de hulpverleningsdiensten. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur ontvangen (alarmcentrales van) de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen. Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpverleningsdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen verlenen. Het is voor de hulpverleningsdiensten, daardoor niet mogelijk, om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpverleningsdiensten alleen als het echt moet.

Houdt u een oogje in het zeil?

Een gezellige jaarwisseling maken we met z’n allen. Elk jaar is de schade door vernielingen aan materialen, zoals bijvoorbeeld bloembakken en bankjes, in onze gemeente groot. Het bedrag aan schade kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie, de vernielingen te verminderen. Het schadebedrag zullen wij op de veroorzakers verhalen. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u een vernieling op straat gebeuren, bel dan direct 112, zodat de politie meteen kan reageren. Het melden van (vuurwerk)overlast heeft altijd zin! Meld het ons op telefoonnummer: 14 0172 of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Als door de drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker mee bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.

Bent u met de jaarwisseling weg? Laat een bewoonde indruk achter!

Viert u oud en nieuw bij familie, vrienden of kennissen waardoor u niet thuis bent, zorg dan dat de gordijnen zijn gesloten en u een lichtje aanlaat. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Papier- en textielcontainers tijdelijk afgesloten

Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden papier- en textielcontainers tijdelijk afgesloten en soms even weggehaald. Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier en textiel niet kwijt. Breng uw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk thuis.

Houd onze gemeente schoon. Ruim uw vuurwerk direct op!

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt ook dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk. Laat vooraf aan de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, bouwafval) slingeren in een niet afgesloten tuin. Mogelijk worden deze door anderen in brand gestoken of meegenomen voor vreugdevuren.

Vuurwerkoverlast beperken

Veel mensen hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling en daarvoor. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Ook het afsteken van vreugdevuren kan leiden tot overlast. Houd rekening met elkaar en houdt u aan de (wettelijke) afspraken.

Let op alcohol- en drugsgebruik

Bij geweldsincidenten - en in mindere mate bij vernielingen - bestaat een duidelijke relatie met alcoholgebruik, al dan niet in combinatie met drugs. Beperking van alcohol en drugsgebruik, kan geweld en overlast bij de jaarwisseling verminderen. Geef uw kinderen met oud en nieuw regels mee over drank- en drugsgebruik. Dus: geen alcohol onder de 18. Ook ouders van kinderen boven de 18 kunnen duidelijke afspraken maken over het drankgebruik. Meer informatie en concrete tips vindt u op de website: www.hoepakjijdataan.nl.

Illegaal vuurwerk

Het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk en het afsteken hiervan is strafbaar, evenals het maken van een vuurwerkbom. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor er een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort of het vuurwerk is beschadigd. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt of op een niet toegestane manier wordt verhandeld? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000

Straffen illegaal vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt hard op tegen handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. Het OM eist dan forse straffen, die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en/of gevangenisstraf.

Gewond of beschadigd

Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door illegaal vuurwerk. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand. Daarnaast merkt de politie dat jongeren veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een abri, postbus of vuilnisbak. De schade hierdoor bedroeg de afgelopen jaren vele duizenden euro’s.

Regionaal Milieu Team (RMT)

Het Regionaal Milieu Team (RMT) van de politie speurt naar bezitters van/en handelaars in illegaal vuurwerk. Vanzelfsprekend levert ook het transport van illegaal vuurwerk zonder veiligheidsmaatregelen grote risico’s op. Onder meer voor de bestuurders van de transportbusjes, die niet van hun gevaarlijke lading op de hoogte zijn.

Openbaar Ministerie straft strenger

Net als voorgaande jaren treedt ook tijdens de komende jaarwisseling het Openbaar Ministerie (OM) hard op tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast, onder andere door supersnelrechtzittingen. Het OM zal zwaardere straffen eisen en waar mogelijk zullen opgelegde taakstraffen kort na de jaarwisseling moeten worden uitgevoerd. Ook opgelegde gevangenisstraffen zullen zo mogelijk direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal in alle Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Is sprake van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan verhoogt het OM de strafeis eveneens. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Controle Omgevingsdienst bij vuurwerkverkoop en vuurwerkevenementen

De Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland (ODWH en ODMH) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven in de regio. De controles bestaan uit een voorcontrole gezamenlijk met de brandweer en meerdere controles tijdens de verkoopperiode. Zij toetsen of wordt voldaan aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit. Zijn de veiligheidsvoorzieningen uit het Vuurwerkbesluit niet aanwezig of wordt er niet aan voldaan, dan mag er geen vuurwerk worden verkocht.  Gecontroleerd worden of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens de verkoopdagen, de laatste drie dagen van het jaar (met uitzondering van zondag), bezoeken medewerkers van de omgevingsdiensten meerdere malen de vuurwerkverkoopbedrijven. Tijdens de verkoopdagen op 29, 30 en 31 december wordt vooral gecontroleerd op gedragsvoorschriften. Bijvoorbeeld of het vuurwerk op de juiste manier is opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Pas op met wensballonnen

In de feestmaand december komen ze veelvuldig voor; de wensballonnen. Het gebruik van de wensballon is toegestaan maar Brandweer Hollands Midden raadt het gebruik er van af. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken. Een wensballon is een lampion die, net als de hete luchtballon, werkt op het principe dat warme lucht stijgt. De lucht in de ballon wordt verwarmd door een open vlam die onder de ballon hangt. De wensballon wordt ook wel Thaise ballon, ufoballon, geluksballon, sky lantern of gelukslampion genoemd. Het gebruik van de wensballon is toegestaan maar Brandweer Hollands Midden raadt het gebruik er van af. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken. Het zijn namelijk ongeleide projectielen en eens opgelaten heeft men er geen invloed meer op. De wensballon is een fragiel object dat snel kan scheuren of door de invloed van wind als open vuur op ongewenste plaatsen terecht kan komen. In de regio Hollands Midden is het oplaten van wensballonnen niet verboden. Wel heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hieraan een aantal strikte regels verbonden:

 • De wensballon mag niet opgelaten worden:
 • Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind! Windkracht 1 of 2 komt bijna niet voor in Nederland, In De Bilt waait de wind gedurende jaarlijks gemiddeld meer dan 95% van het totale aantal uren met windkracht 1 of meer.
 • Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt (max. 18 dagen per jaar).
 • Bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist).
 • In een periode van droogte.
 • Door personen jonger dan 18 jaar.
 • Binnenshuis.
 • Binnen een straal van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden. Schiphol ligt niet in onze veiligheidsregio maar een straal van 15 kilometer rondom dit vliegveld beslaat wel een deel van de regio.
 • Wanneer er een object aan wordt bevestigd anders dan een door de importeur bijgeleverde kaart. De kaarten van de importeur moeten aan een aantal strenge veiligheidsregels voldoen. Wanneer u zelf een kaart of een ander object bevestigd aan de ballon is deze mogelijk niet veilig.
 • Wanneer het papier van de ballon beschadigd is.
 • In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).
 • Tevens wordt het aanbevolen om:
 • De ballon met twee mensen op te laten.
 • Een wachttijd van 1,5 tot 2 minuten in acht te nemen alvorens de ballon na aansteken los te laten. (De wachttijd is afhankelijk van het type ballon.)
 • De ballon zo lang mogelijk na te kijken, zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.
 • Tevens dient u bij de aanschaf van een wensballon er op te letten dat deze voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zie www.nvwa.nl
Top