College stelt raad pakket aan huisvestingsoplossingen voor (24-03-2016)

Dit item is verlopen op 26-04-2016.

Het college van de gemeente Nieuwkoop heeft recent diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot huisvesting en integratie van statushouders.

Dit in opdracht van de gemeenteraad in januari dit jaar. Gezien het grote aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten, was behoefte aan deze onderzoeken. Met name over hoe en waar de statushouders te huisvesten en hoe ze goed te laten integreren in de Nieuwkoopse samenleving.

De gemeente Nieuwkoop moet vanaf dit jaar tussen de 60 en 90 statushouders huisvesten – dit is fors meer dan voorgaande jaren. Deze taak leidt tot een hoge druk op de sociale woningmarkt en zorgt voor een extra opgave ten aanzien de begeleiding, inburgering en participatie. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en er ook voor te zorgen dat de druk op de woningmarkt niet verder toeneemt, kreeg het college in januari de opdracht van de gemeenteraad om een aantal locaties te onderzoeken op mogelijkheden voor extra (tijdelijke of permanente) huurwoningen. Ook is het college gevraagd om een plan van aanpak op te stellen ten aanzien van begeleiding, integratie en participatie van de nieuwe inwoners.

Voorstel extra huurwoningen

Vanuit het onderzoek stelt het college aan de gemeenteraad voor om circa 67 tot 71 sociale huurwoningen te bouwen. Dat gaat om:

  • Vivero, Langeraar (9 extra woningen)
  • Damstaete, Langeraar (20 woningen)
  • Middelweg, Ter Aar (5 tot 10 woningen, afhankelijk van programma)
  • Teylerspark, Nieuwveen (20 woningen)
  • De Verwondering, Nieuwveen (12 woningen)

Het is de bedoeling dat deze nieuwe woningen zoveel mogelijk worden toegewezen aan bestaande huurders binnen de gemeente. De achtergelaten woning wordt vervolgens toegewezen aan andere woningzoekenden, waaronder statushouders. Deze werkwijze heeft als voordeel dat statushouders verspreid door de hele gemeente worden gehuisvest; een wens van zowel inwoners, als college en gemeenteraad.

Tijdelijke woonunits

Het aantal extra woningen is echter nog niet voldoende om aan de taakstelling te voldoen. Bovendien kost het tijd om woningen te bouwen. Daarom stelt het college ook voor om ook 40 tijdelijke eenpersoons woonunits te creëren, namelijk 12 in Zevenhoven (Stationsweg) en 30 in Nieuwkoop (Het Koetshuis). Deze tijdelijke woonunits zullen worden gebruikt voor het huisvesten van (alleenreizende) statushouders. Op het moment dat de alleenreizende statushouder wordt herenigd met nareizende familie, krijgt het hele gezin een gezinswoning toegewezen. Door de tijdelijke woonunits toe te wijzen aan statushouders, ontstaat op die locaties wel een vorm van (geringe) concentratie. Het college en woningcorporatie WSN komen tegemoet aan de zorgen die omwonenden hebben over overlast door op deze locaties een huismeester aan te stellen.

Statushouder moet het zelf doen, maar sta open voor contact

Een aantal inwoners gaf aan, net als vele andere Nederlanders, het moeilijk te vinden dat door het jaar heen een groot aantal statushouders naar onze gemeente komt. Vooral de vraag of en hoe de nieuwe inwoners zich kunnen aanpassen aan de Nederlandse cultuur, is voor veel inwoners een vraag. Ook wordt nog wel eens veronderstelt dat de nieuwe inwoners alleen rechten en geen plichten hebben. Om dit heersende beeld over statushouders te weerleggen, stelde het college een visie op. Met de visie wil het college de weerstand, zorgen en angst over de huisvesting van statushouders zoveel als mogelijk wegnemen. Wethouder Pietersen: “De statushouder is voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor een succesvolle toekomst in Nederland en in Nieuwkoop.”

In de nota ‘pro-actief en op maat’ beschrijft het college de verbetering van de aanpak van begeleiding, inburgering  en participatie. Een gezamenlijke aanpak van professionele partners in combinatie met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, ondernemers en bewoners staat hierin centraal. De aanpak is gericht op het slimmer combineren en beter coördineren van de mogelijkheden die verschillende partijen hebben.  

Het college heeft als startpunt voor de nota een visie geformuleerd die duidelijk maakt dat een statushouder vooral zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar toekomst, maar wel ondersteuning nodig heeft om een goede start te maken. Het college verwacht van iedere statushouder actieve inspanning om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en gebruik van zijn of haar talenten om een actieve burger te worden. De gemeente helpt de statushouder met het regelen van formaliteiten en ondersteunt de statushouder bij het voldoen aan verplichtingen rond taal, werk en inkomen. Voor het verhogen van de kansen op succesvolle maatschappelijke integratie doet het college ook een beroep op Nieuwkoopse samenleving. Statushouders kunnen de Nieuwkoopse gewoonten en gebruiken alleen leren kennen als ze de kans krijgen om kennis te maken met dorpsgenoten en deel te nemen aan plaatselijke activiteiten. Het college rekent op buurt- en dorpsgenoten om in ieder geval open te staan voor contact en vraagt maatschappelijke organisaties om een hand uit te steken en statushouders uit te nodigen om mee te doen.

Raad bespreekt voorstellen in april

De gemeenteraad heeft de voorstellen besproken tijdens de Meningsvormende Raad van 7 april. Verschillende inwoners hebben hierbij ingesproken. Naar verwachting neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen tijdens de besluitvormende raad op 21 april a.s. De vergadering kunt u bijwonen of live meeluisteren via http://www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad/beluister-de-raadsvergadering_41675/. Via de site kunt u de geluidsopname van de vergadering ook op een ander moment terug luisteren.

Meer informatie per kern of locatie

Per kern is er een nieuwsbrief gemaakt waarin uitgebreiderer wordt ingaan op verschillende vragen. Er wordt een toelichting gegeven op de desbetreffende locatie(s), welke ideeën er zijn voor de locatie, wat er nog onderzocht wordt en wat er moet gebeuren voordat de locatie mogelijk in gebruik wordt genomen. De nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Te downloaden:

Meer nieuws

Veelgestelde vragen
Nieusbericht 21 maart 2016 - Bouw extra huurwoningen
Nieuwsbericht 19 februari 2016 - Bouw extra huurwoningen inloopavonden
Nieuwsbericht 8 februari 2016 - raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 15 januari 2016 - raad vergadert over huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 7 januari 2016 - geen AZC
Nieuwsbericht 31 december 2015 - reacties huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 17 december 2015 - raadsvoorstel huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 24 november 2015 - inloopbijeenkomst en mogelijke locaties
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst
Nieuwsbericht 4 november 2015 - evaluatie crisisnoodopvang en informatiebijeenkomst
Nieuwsbericht 15 oktober 2015 - liveblog crisisnoodopvang vluchtelingen 

Top