Begroting 2018 aangeboden aan de raad (08-10-2017)

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2018-2021 en de Najaarsnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 26 oktober bespreekt de gemeenteraad deze in de meningsvormende raad.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2018 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 9 november 2017 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden.

Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden van 26 oktober onderwerpen aan die ze willen bespreken. De raad nodigt eventueel ook gastsprekers aan tafel uit. Een overzicht van de gespreksonderwerpen wordt enkele dagen voor de vergadering  onder dit artikel geplaatst. De programmabegroting 2018-2021 kunt u downloaden op de website van de gemeenteraad.  

Top