Monumenten

Is uw gebouw aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- en dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over beschermde monumenten verbouwen of slopen op de website: http://www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning-monumenten/

De monumentencommissie van Nieuwkoop

De commissie adviseert de ambtelijke organisatie over aanvragen om een monumentenvergunning of monumentensubsidie.

In de monumentencommissie zitten:

  • Bert Post (voorzitter)
  • Jan Kamphuis
  • Patrick Bosman
  • Ellen van den Klinkenberg
  • Peter van der Geest
  • Albert den Hertog

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door Monica Jäschke. De commissie vergadert gemiddeld eenmaal per vier weken. De vergaderingen zijn openbaar. Bij ontvangst van een aanvraag om vergunning of subsidie kijken we of de aanvraag compleet is. Als het nodig is vragen wij u de gegevens aan te vullen. Als de aanvraag compleet is plaatsen we de aanvraag op de agenda van de monumentencommissie. U kunt als aanvrager de aanvraag tijdens de commissievergadering toelichten.

De commissieleden benutten de vergadering om, aanvullend op hun inmiddels eigen gevormde beeld, eventuele vragen te stellen. Als de aanvraag voldoende duidelijk is brengen zij direct en in het openbaar een advies uit. Als nader onderzoek nodig is wordt een advies aangehouden tot een volgende vergadering.

Aan de hand van de adviezen beslist uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag. Het college stelt de commissie op de hoogte van het besluit. U kunt ook vooraf met de commissie overleggen. U kunt dan bij uw aanvraag rekening houden met de mening van de commissie.

Monumenten in de gemeente

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten kunt u hieronder downloaden.

Te downloaden:

Top