Voorontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwveen – Zevenhoven - Noordeinde

Dit item is verlopen op 15-01-2016.

Hierbij maakt het college van Nieuwkoop (besluit 24 november 2015) bekend dat het bestemmingsplan Kern Nieuwveen – Zevenhoven – Noordeinde met identificatie­nummer NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieZevNoo-vo01 in voorontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Het betreft een actualisatie en digitalisatie van de geldende bestemmingsplannen Kern Nieuwveen (2006), Landgoed Ursula (2010) en Kern Zevenhoven-Noordeinde (2006). Deze bestemmingsplannen gaan samen in één bestemmingsplan Kern Nieuwveen – Zevenhoven – Noordeinde.

Het plangebied van het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde’ heeft betrekking op de gronden van de dorpskernen Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde. Het betreft verschillende (historische)bebouwingslinten en aangrenzende (geclusterde) bebouwing, bestaande uit voornamelijk woonbebouwing, detailhandel, dienstverlening, verschillende soorten en verspreid liggende bedrijvigheid, het bedrijventerrein (Schoterhoek I), enkele maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen. Ook de zorginstelling Huize Ursula maakt deel uit van het plangebied.

Een groot deel van de agrarische gronden tussen de kernen Zevenhoven en Noordeinde, alsmede de agrarische bedrijven in de verschillende (bebouwings)linten maken geen deel uit van het plangebied maar van het direct aangrenzende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ waarvoor momenteel ook een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Er zal in dit kader een afstemming plaatsvinden met de plangrens van het in voorbereiding zijnde (ontwerp)bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 december voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl
  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werk­dagen van 8.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Eerste kerstdag vrijdag 25 december 2015 en nieuwjaarsdag vrijdag 1  januari 2016 zijn wij gesloten.
  • U kunt de stukken ook hieronder downloaden.

Inloopbijeenkomst op 8 december 2015

In de middag is er een inloopbijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur in ’t Trefpunt, S.V. Drielstraat 4, 2435 XP in Zevenhoven.

In de avond is er een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 21.30 uur  in de raadszaal van het gemeentehuis, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen.

Tijdens de inloopbijeenkomst staan medewerkers van de gemeente en het planbureau mRO klaar om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op het voorontwerpbestemmingsplan.

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via de mail: info@nieuwkoop.nl.

Vermeld in uw reactie als onderwerp: “inspraakreactie Kern Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde”. Vermeld tevens uw adresgegevens.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge inspraakreactie kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met Marly Beckfeld of Ronald van Heeringen van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf team Ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top