Ontwerp bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Dit item is verlopen op 11-02-2016.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Zuidhoek 1e herziening met identificatie­nummer NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-on01 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

De bestemmingsplanherziening betreft een aantal algemene en meer specifieke aanpassingen van de verbeelding (plankaart) en de planregels. Het betreft:

  • de onderlinge afstand tussen bestemmings - c.q. bouwvlakken met de bestemming "Wonen - 4" op vijf woningbouwlocaties;
  • de regeling betreffende het aan-één-bouwen danwel halfvrijstaand bouwen (betreffende de woningbouwlocaties met de bestemmingen "Wonen - 2" en "Wonen - 11");
  • de maximale bouwhoogte voor wat betreft de woningbouwlocaties met de bestemming "Wonen - 4";
  • de regeling van de maximale hoogtes van lessenaarsdaken en veranda's.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 december 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Op de website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl
  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werk­dagen van 8.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur Als u een nadere toelichtin­g wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0172.
  • zijn hieronder te downloaden.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met de heer A. van Luijk van RO&G Ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen.

Hoorzitting

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen hun zienswijze mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener na afloop van de tervisielegging.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top