Ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

Dit item is verlopen op 17-02-2016.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop met identificatie­nummer NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-on01 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving
Het betreft een bestemmingsplan voor het volledige gemeentelijke grondgebied minus de dorpskernen, bedrijventerreinen, projectlocaties, glastuinbouwgebieden en zomerparken. Het betreft een in hoofdzaak conserverend bestemmingsplan, waarin geen grootschalige nieuwbouwlocaties of projectmatige ontwikkelingen zijn opgenomen.

Inzage
Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van maandag 4 januari 2016 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl
  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werk­dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur Als u een nadere toelichtin­g wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0172.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met Wilfred de Bruijn, beleidsadviseur Ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen.

Hoorzitting
Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad er voor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen deze mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener na afloop van de tervisielegging.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top