Ontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde

Dit item is verlopen op 23-06-2016.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde met identificatie­nummer NL.IMRO.0569.bpNWVZNnieuwvzvhne-on01 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Het betreft een actualisatie en digitalisatie van de geldende bestemmingsplannen Kern Nieuwveen (2006), Landgoed Ursula (2010) en Kern Zevenhoven-Noordeinde (2006). Deze bestemmingsplannen gaan samen in één bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde. Het plangebied van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde’ heeft betrekking op de gronden van de dorpskernen Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde. Het betreft verschillende (historische)bebouwingslinten en aangrenzende (geclusterde) bebouwing, bestaande uit voornamelijk woonbebouwing, detailhandel, dienstverlening, verschillende soorten en verspreid liggende bedrijvigheid, het bedrijventerrein (Schoterhoek I), enkele maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen. Ook de zorginstelling Huize Ursula maakt deel uit van het plangebied. De agrarische gronden tussen de kern Zevenhoven en de kern Noordeinde maken deel uit van het plangebied.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 mei 2016 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl
  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werk­dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.
  • hieronder downloaden.

Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichtin­g op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken  van een afspraak kan via deze website. Kiest u hierbij voor de Activiteit ‘bestemmingsplaninformatie’ en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met Marly Beckfeld van Ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen.

Hoorzitting

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad er voor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen hun zienswijze mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener na afloop van de tervisielegging.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top