Zomerrubriek 2010 gemeenteraad

Dit item is verlopen op 23-09-2010.

De gemeenteraad heeft in de zomerperiode geen vergaderingen. Daarom is de rubriek Nieuws uit de raad tot en met 25 augustus 2010 gevuld met algemene informatie over de gemeenteraad. Hoe werkt de gemeenteraad, hoe komt u in contact, hoe kunt u inspreken, waar kunt u informatie vinden, enz.

 

In week 29 (21 juli) in de Zomerrubriek: De gemeenteraad is de baas

 

Veel mensen denken dat de burgemeester de baas is van de gemeente maar dat is niet zo. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het algemeen bestuur en het college van B&W is het dagelijks bestuur. De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De gemeenteraad is de baas van de gemeente.

 

21 raadsleden

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking. De kiesgerechtigde inwoners kiezen elke vier jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente; Nieuwkoop heeft 21 raadsleden.

 

Besluiten nemen en controleren

De raad stelt de hoofdlijnen van beleid vast, neemt besluiten en controleert het college. Het college neemt dagelijkse besluiten en gaat over de uitvoering.

 

Voorzitter

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar hij maakt er geen deel van uit en hij heeft daar geen stemrecht. Als voorzitter van het college van B&W is dat anders, daar telt zijn stem wel mee.

 


 

In week 30 (28 juli) in de Zomerrubriek: De gemeenteraad vergadert op donderdag

 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen, Teylersplein 1. De vaste vergaderavond van de raad is donderdagavond en start meestal 20.00 uur. De vergaderingen zijn ’s avond omdat raadsleden naast hun raadswerk vaak ook een baan hebben.

 

Het college bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert deze ook uit na besluitvorming in de raad.

 

Meningsvorming

Eerst worden de raadvoorstellen besproken in de meningsvormende raad. Dit is de vergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is een goed moment voor belanghebbenden om in te spreken, omdat de standpunten van de raadsleden vaak nog niet vast liggen.

 

Besluiten

In de besluitvormende raadsvergadering worden de raadsvoorstellen formeel afgehandeld. Dit is het moment waarop raadsleden hun standpunten uitdragen. Raadsleden kunnen amendementen inbrengen. Dit zijn voorstellen om een besluit zoals voorgesteld door het college aan te passen

 

Moties

Ook kunnen raadsleden moties indienen. Dit zijn verzoeken aan het college van B&W om zaken te onderzoeken of op te pakken. Moties gaan vaak over de punten die op de agenda staan maar soms ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

 

De agenda wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad. Op de website www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad kunt u de agenda en de achterliggende stukken raadplegen (zie “agenda en stukken”). De set vergaderstukken ligt uiterlijk één week van te voren ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Nieuwveen. 

 


 

In week 31 (4 augustus) in de Zomerrubriek: Gemeenteraadsleden ontmoeten .... dat kan

 

De gemeenteraad wil graag weten wat er in de gemeente gebeurt en houdt daarom regelmatig thema-avonden, kernbezoeken en werkbezoeken aan bedrijven en instellingen.

 

De raad op bezoek

Wilt u de raad uitnodigen om uw bedrijf of instelling te bezoeken? Dan kunt u contact opnemen met de griffie (griffier@nieuwkoop.nl) en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 

Kom langs met je klas

Ook willen raadsleden graag weten wat er speelt bij de jeugd (of jongeren) in de gemeente. Zit je op school en ben je nieuwsgierig naar wat de gemeenteraad allemaal doet? Stuur een mail naar (griffier@nieuwkoop.nl) of laat je docent (juf of meester) contact opnemen met de griffie en vraag wanneer jouw klas kan langskomen. Als het te ver fietsen is naar het gemeentehuis dan komen er twee raadsleden over hun werk vertellen in je klas.

 


 

In week 32 (11 augustus) in de zomerrubriek: De gemeenteraad wil weten hoe u erover denkt

 

U kunt met raadsleden contact opnemen over onderwerpen die op de agenda staan of als iets u dwarszit. Iedereen kan een lid van de gemeenteraad bellen, mailen of schrijven. Voor gegevens van individuele raadsleden kunt u www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad raadplegen. Wilt u mailen of schrijven naar de hele gemeenteraad dan staan hieronder de contactgegevens.

 

Postadres

Gebruik als aanhef van uw brief “Aan de gemeenteraad”. Adres: Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

 

Telefoon

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De griffie is telefonisch te bereiken op 0172-521308.

 

E-mail

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Met één mail aan de griffie bereikt u alle raadsleden. De griffie heeft het volgende mailadres: griffier@nieuwkoop.nl .

 

Fractieassistenten

Iedere fractie maakt gebruik van fractieassistenten. Fractieassistenten helpen de raadsleden met het vormen van meningen en standpunten. In Nieuwkoop hebben fractieassistenten dezelfde bevoegdheden als raadsleden, met uitzondering van het stemrecht. Zij krijgen dezelfde post en mail als de raadsleden.

 


 

In week 33 (18 augustus) in de zomerrubriek: De Gemeenteraad; kom inspreken

 

U kunt het beste inspreken tijdens een meningsvormende raad. Hoe eerder de raad van uw mening op de hoogte is, hoe beter zij de verschillende belangen kan afwegen bij de besluitvorming.

 

·                     Meldt u minimaal 8 uur van tevoren aan bij de griffier Edzard van Holthe (0172-521308) of via griffier@nieuwkoop.nl

 

·                     Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Dit mag ook een onderwerp zijn dat niet op de agenda staat.

 

·                     Adviezen: neem kopieën mee van uw inspreektekst, maak een samenvatting van 2 zinnen met de kern van uw boodschap en loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de griffier; dan weet hij dat u er bent.

 


 

In week 34 (25 augustus) in de Zomerrubriek: Gemeenteraadsleden zijn gewone mensen

 

Raadslid zijn is geen fulltime bezigheid. Raadsleden hebben vaak een gewone baan en doen het raadswerk er in de avonduren bij. Raadsleden wonen allemaal in Nieuwkoop en staan dus volop in de samenleving. U kunt ze tegenkomen bij de sportvereniging, in de supermarkt, op school, enz. Raadsleden werken gemiddeld twintig uur per week voor de gemeenteraad, maar hebben geen kantoor in het gemeentehuis.

 

Raadsfracties laten zich ondersteunen door fractieassistenten; dit zijn geen raadsleden. Deze fractieassistenten kunnen namens de fractie deelnemen aan verschillende vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ze mogen alleen niet deelnemen aan de vergaderingen waar besluiten worden genomen; dat mogen alleen de raadsleden.

 

Na deze zomerrubriek stellen de raadsleden zich één voor één voor in de rubriek “Nieuws uit de raad”.

Top