Vergaderingen op 28 januari

Dit item is verlopen op 02-02-2010.
vervolg vergadering.jpg

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 28 januari om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, twee meningsvormende raden tegelijkertijd. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

Agenda (concept) meningsvormende raad I om 20.00 uur in de Raadszaal

 

1.                 Opening

2.                 Vaststellen agenda

3.                 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden-Woerdense Verlaat (partiële herziening Vlietpark)

4.                 Raadsvoorstel Arbeidsmigranten

5.                 Raadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

6.                 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Ontwikkeling glastuinbouwlocatie Nieuw Amstel Oost

7.                 Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage Sleutelprojecten

8.                 Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties Sleutelprojecten

9.                 Raadsvoorstel Financiële besluiten Sleutelprojecten Structuurvisie Nieuwkoop 2040

10.               Raadsvoorstel Uitgangspunten Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010

11.               Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2009

12.               Raadsvoorstel Overbrengen restantkredieten naar 2010

13.               Plan van aanpak Woonvisie

14.               Startersleningen

15.               Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

16.               Berichten uit B&W

17.               Rondvraag

18.               Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

19.               Sluiting              

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan. Er wordt op dit moment gewerkt aan de website daardoor is de opmaak van de agenda op dit moment niet optimaal is.

 

 

Agenda (concept) meningsvormende raad II om 20.00 uur in de Commissiekamer

 

1.                 Opening

2.                 Vaststellen agenda

3.                 Raadsvoorstel Kaderstelling verbetering voetbalaccommodaties

4.                 Raadsvoorstel Toeristisch beleidsplan Nieuwkoop 2010 - 2020

5.                 Raadsvoorstel Vaststellen Lokale Educatieve Agenda 2010 -2014

6.                 Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijke brandweer

7.                 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2009

8.                 Raadsvoorstel Speelruimtebeheerplan 2010 - 2020

9.                 Raadsvoorstel Trouwen in Nieuwkoop

10.               Raadsvoorstel Beleidsdoelen Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar

11.               Raadsvoorstel Extra gelden Jeugdgezondheidszorg

12.               Raadsvoorstel Verordening Anti-discriminatievoorzieningen

13.               Convenant lokale omroep

14.               ISD de Rijnstreek

15.               Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

16.               Berichten uit B&W

17.               Rondvraag

18.               Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

19.               Sluiting

 

 Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan. Er wordt op dit moment gewerkt aan de website daardoor is de opmaak van de agenda op dit moment niet optimaal is.

Top