Vergadering 3 maart

Dit item is verlopen op 11-03-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 3 maart 2011 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 10 februari; deze zijn terug te luisteren op “beluister de raadsvergadering”. Klik hier voor de geluidsopname van meningsvormende raad I en klik hier voor de geluidsopname meningsvormende raad II.

 

Concept agenda 

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.       Vaststellen verslagen

5.       Ingekomen stukken

6.       Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

7.       Raadsvoorstel Afwijken van nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen

8.       Raadsvoorstel Grenscorrectie

9.       Raadsvoorstel Reglement van orde en afsprakenlijst

10.    Raadsvoorstel Normenkader 2010-2013

11.    Raadsvoorstel Vaststellen Woonvisie

12.    Raadsvoorstel Projectvoorstel perceel Hollandse Kade naarst nr. 6 te Woerdense Verlaat

13.    Raadsvoorstel Categorieën waarvoor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is

14.    Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures

15.    Raadsvoorstel Plaatsing geluidmeetpunten vliegtuiggeluid

16.    Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2010

17.    Raadsvoorstel Verordening commissie van deskundigen sleutelprojecten

18.    Vragen-half-uur

19.    Mededelingen van het college

20.    Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien van de raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergadering, de agenda en achterliggende stukken; klik hier.

 

Top