Vergadering 11 februari 2010

Dit item is verlopen op 14-02-2010.

De besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 11 februari 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 januari. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via deze website beluisteren. De achterliggende stukken worden vrijdag 5 februari geplaatst onder "agenda en stukken". Klik hier om direct naar deze agenda te gaan.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.   Vaststellen verslag

5.   Ingekomen stukken

6.   Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Discussiestukken

7.   Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat (partiële herziening Vlietpark)

8.   Raadsvoorstel Huisvesting arbeidsmigranten

9.   Raadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

10. Raadsvoorstel Financiële besluiten Sleutelprojecten

11. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2009

12. Raadsvoorstel Kaderstelling verbetering voetbalaccommodaties

13. Raadsvoorstel Vaststellen Lokale Educatieve Agenda 2010 - 2014

14. Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2009

15. Raadsvoorstel Speelruimtebeheerplan 2010- 2020

16. Raadsvoorstel Trouwen in Nieuwkoop

17. Raadsvoorstel Rekenkamerbrief organisatiestructuur

18. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport WMO

19. Brief van B&W aan raad ‘Convenant lokale omroep’ van 8 oktober 2009

Hamerstukken

20. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Ontwikkeling glastuinbouwlocatie Nieuw Amstel Oost

21. Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage Sleutelprojecten

22. Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties Sleutelprojecten

23. Raadsvoorstel Uitgangspunten Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2010

24. Raadsvoorstel Overbrengen restantkredieten naar 2010

25. Raadsvoorstel Toeristisch beleidsplan Nieuwkoop 2010 - 2014

26. Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijke brandweer

27. Raadsvoorstel Beleidsdoelen Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar

28. Raadsvoorstel Extra gelden Jeugdgezondheidszorg

29. Raadsvoorstel Verordening Anti-discriminatievoorzieningen

Overig

30. Vragen-half-uur

31. Mededelingen van het college

32. Sluiting

Top