Uit de meningsvormende raad van 11 januari 2007:

Dit item is verlopen op 12-02-2007.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 11 januari 2007 zijn acht door de raad benoemde fractieassistenten beëdigd door de burgemeester.

Door de beëdiging krijgen zij vrijwel dezelfde bevoegdheden als de raadsleden en kunnen zij alle (ook de vertrouwelijke) stukken tot zich nemen. Het gaat om de fractieassistenten: Leen de Koning en Leon Zoet (CDA), Elly de Jeu, Marco Oehlenschlager en Johan van der Veen (Progressief 2007) en Elias van Belzen, Arno van Bemmel en Gerard Offerman (SGP‑Christenunie).

 

Discussie over raadsprogramma, verordeningen en reglementen 

In de eerste 'meningsvormende raad' die gehouden is, heeft de raad weer gediscussieerd over het raadsprogramma. Verder zijn er wat verordeningen en reglementen teruggekomen die op 2 januari wel waren vastgesteld, maar waar de raad nog één en ander aan wilde wijzigen. In de eerste vergadering op 2 januari was daar niet echt de gelegenheid voor.

 

Reglement van orde, gedragscode en APV 

Het reglement van orde, de gedragscode voor raadsleden en de algemeen plaatselijke verordening zullen op een aantal punten worden aangepast en ter besluitvorming op 25 januari opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Overwegingen van raadsleden waar niet zichtbaar een meerderheid voor bestond kunnen op 25 januari met een amendement in stemming worden gebracht.

 

Raad stemt in met bouwverordening

Over de bouwverordening is toegelicht dat er met de huidige bouwverordening wel welstandsbeleid geformuleerd is, maar dat er geen mogelijkheid meer is om dit beleid te toetsen. De raad heeft hiermee ingestemd. Deze verordening zal dan ook niet voor besluitvorming terugkomen. Wel zal er te zijner tijd een oriënterende raadsbijeenkomst over monumentenbeleid worden gehouden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Top