Twee raadsvergaderingen op 19 juni

Dit item is verlopen op 20-06-2008.

Op 19 juni zijn er om 20.00 uur Algemene Beschouwingen. Voorafgaand aan die vergadering is er nog een reguliere besluitvormende raadsvergadering om 16.00 uur 's middags.

Besluitvormende raadsvergadering 19 juni 2008

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 19 juni 2008 van 16.00 uur tot 18.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 29 mei en 5 juni 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen van diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Afhandeling brieven en e-mails in Nieuwkoop
 8. Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Vrouwenakker-West
 9. Voorbereidingsbesluit perceel Oostkanaalweg 37
 10. Vaststelling verordening persoongebonden budget, wachtlijstbeheer en cliëntparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening
 11. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011
 12. 1e wijziging legesverordening
 13. Milieudienst West-Holland
 14. Harmonisatie onderwijsgelden
 15. Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 16. Discussienota van GS Zuid-Holland over grensoverschrijdend samenwerken en samengaan lokaal bestuur
 17. Jaarstukken 2007
 18. Eerste tussentijdse rapportage 2008
 19. Frictiekosten herindeling
 20. Mededelingen van het college
 21. Sluiting

 

Algemene Beschouwingen 19 juni 2008

In deze vergadering leggen de fracties in de gemeenteraad uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Op basis van deze Algemene Beschouwingen wordt de programmabegroting voor het jaar 2009 opgesteld. De gemeenteraad stelt deze begroting uiteindelijk op 6 november 2008 vast. De krant "Zicht op de Nieuwkoopse politiek" die deze week op alle adressen in de gemeente wordt bezorgd geeft u informatie over dit proces en laat zien welke aandachtspunten de fracties hebben. Als u als inwoner of organisatie invloed wilt uitoefenen op de Begroting 2009 dan zijn de Algemene Beschouwingen het moment om daar aandacht voor te vragen. Hoe u dat kunt doen leest u in "Zicht op de Nieuwkoopse politiek". 

 

De Algemene Beschouwingen worden gehouden op 19 juni 2008 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Top